“جنین خیانت شده”  شعر از سیامک نادری

“جنین خیانت شده”             1392

 

زن

فّرعشق و زندگی

بی که  روزگار مجالش دهد

تا شکوفۀ پگاه ، شکوفۀ ایثارش

 

روزگار

مردانه هوسی برمی تافت

زایش تقدیری

که زن را

حّوای بی های وهوی می خواست

در چنگ هوسی مردانه

و زندگی –  در جنین خیانت شده – درگور

 

و پرنده را خشکاند

و خیال تخمگذاری

در چشمه آزادی را

 

” زن اسرارآمیز است ” *

“جهان ”

می توانست –  ” همچو کودک اش ” – باشد

 

آنک  – اما  –

ماه نشان اش کردند

بی گردی از سپیده خورشید

خط خاکستری

بموازات زندگی

گورکنی

در بُردار زندگی

رنجی مانا

 

بی شک

در تک ظُلام آسمان بخت روزگار !

” زن ”

” بی تا ” بود .

بی مجال تولّدی

 

و اینگونه –  در انتهای شب

در قعر ظلمت

” تاریخ ”

گوهر صدفش

” زن ” بود

بی شک

تولّد دیگر

خیال دیگر ” سپیده ” است

شقیقه* عشق

شهیق هوس

بر گلوی آزادی ست .

 

” زن اسرارآمیز است *” : عبارت کوتاه نقل به مضمون از فیزیکدان معروف  پرفسور استفان هاوکینز

شقیقه* :  مؤنث شقایق

ازکتاب:« عشق خواهر من است» سیامک نادری

 

حقیقت مانا


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/wp-content/themes/jovial/inc/related-posts.php on line 12