Monthly Archives: فوریه 2020

مابین شکست ” حقیقت ” و شکست ” خودم ” بر شکست حقیقت گریستم …! مستقل از سوابق فرشید نصرالهی و پنهکاری او، آنچه بسا حیرت انگیز است، حجم دروغ و تناقضات و چهره دوگانه […]

Scroll To Top