۱۳بدر با نحوست ۱۳ و۴ دهه نکبت ولایت فقاهتی وعقیدتی ۱۳۹۷بدر باد

۱۳بدر
با نحوست ۱۳ و۴ دهه نکبت ولایت فقاهتی وعقیدتی ۱۳۹۷بدر باد

خمینی امام سیزدهم، ورجوی مدعی امام زمان، پس وپیش یک نکبت تمام
پیش ازسال ۹۷، زنان ودختران بی باک وبیم وبی روسری، بخت مردم ایران را گشودند. 
جشن وشادی مبارک شما باد

عکس ‏‎Siamak Naderi‎‏
عکس ‏‎Siamak Naderi‎‏
عکس ‏‎Siamak Naderi‎‏
عکس ‏‎Siamak Naderi‎‏