۱۲ بهمن – خمینی آمد، با احساسی پُرِ هیچ

 

“هیچ ”               شهریور۱۳۹۱

 

“همه با هم”، برای  “من” اش کم بود

“من” ترین مردِ جهان است

آیت آتشِ “من”

و فروفردیتی – زنامرادی جهان

 

گوررا ، دوام “من” اش پُرساخت

وبکارت واژها

زیرشهوت دریدۀ دندانش .

چه بی چشم و روگرگی و

آنک کفتاری

نا آفرین صفتی

نیشی برآفرینش “خدا” گذاشت

مردی برای”هیچ ”

 

ازکتاب:« من آبی سرا و، سراب؟!» سیامک نادری