پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟»

 

 

پدیده استخدام مزدور توسط رجوی بعنو% شماره ۳

دو گزارش قبلی دراین زمینه ضمیمه است:

گزارش شماره:۱

مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارا%

گزارش شماره :۲

برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی