نخستین بیانیه «کارزار جهانی برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی» درباره کشتار وحشیانه آبان ۹۸ مورد تأیید بیش از ۱۲۰۰ نفر قرار گرفت

کشتار وحشیانه آبان ماه ۹۸ را نه فراموش میکنیم و نه می‌بخشیم

یک سال از قیام سرتاسری مردم ایران در اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین و کشتار بیرحمانه معترضان گذشت و حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در این مدت نه تنها آمار واقعی از تعداد کشته شدگان و مجروحین و دستگیرشدگان آن خیزش سراسری را ارائه نداده ومسئولیت آن جنایت را برعهده نگرفته است، بلکه بیشرمانه اعتراض برحق مردم را “اغتشاش” نامیده وبا این اتهام واهی هزاران تن را زندانی و مورد شکنجه قرارداده وبرای تعدادی ازدستگیرشدگان، احکام تا اعدام وزندان‌های طولانی مدت صادرکرده است! اگرچه اعتراض جهانی ومیلیونی “نه به اعدام” موجب لغوموقت حکم اعدام سه جوان بیگناهی که به اتهام شرکت درقیام آبان ماه دستگیرشده‌اند گردیده است، اما بیم آن میرود که جانیان حاکم برایران مخفیانه وبدون اطلاع قبلی تعدادی ازمعترضان آبان ماه گذشته را اعدام کنند. درجریان سرکوب خونین آبان ماه سال گذشته، یکباردیگراین واقعیت برای مردم ایران روشن شد که برای سرکوب معترضان ومخالفان ومنتقدان حکومت اسلامی، تمام دارودسته‌های جمهوری اسلامی، اعم ازاصولگرا واصلاح طلب واعتدال گرا با یکدیگرمتحد شده وبه توصیه خمینی جلاد، حفظ حکومت اسلامی برایشان “اوجب واجبات” میشود.

برای اطلاع ازسرنوشت بازداشت شدگان آبان ماه ۹۸ وخنثی کردن نقشه شومی که حکومت اسلامی درمورد دستگیرشدگان آن خیزش درسردارد، دفاع ازآنان و بطورکلی دفاع ازهمه زندانیان سیاسی وعقیدتی ومبارزه برای آزادی آنان یک وظیفه ملی وانسانی است که نیازمند به یک حرکت وسیع ملی وهمگانی است، وما یکباردیگرتمام آزادیخواهان وکنشکران سیاسی ومدافعان حقوق بشردرداخل وخارج ازکشوررا برای برپا کردن یک کارزارجهانی فراگروهی وجلب حمایت جامعه جهانی اززندانیان سیاسی-عقیدتی ولغوشکنجه واعدام درایران دعوت میکنیم.

تجربه ۴۲سال فعالیت‌های پراکنده گذشته ثابت کرده است که جنایتکاران حاکم برمیهن ما، با اقدامات واعتراضات پراکنده مخالفان جمهوری اسلامی، دست اززندان وشکنجه واعدام آزادیخواهان ودگراندیشان این مرزوبوم برنخواهند داشت وتن به عقب نشینی نخواهند داد. اما اگرما همصدا، جامعه جهانی ومدافعان حقوق بشردرسراسردنیا را، درخصوص ضرورت دفاع ازجان زندانیان سیاسی -عقیدتی وعلیه رفتاروحشیانه حکومت ولایت فقیه با دگراندیشان ومخالفان حکومت اسلامی حساس نموده وبه حرکت درآوریم، دراین صورت است که جانیان وتروریست‌های حاکم برایران چاره‌ای جزعقب نشینی نخواهند داشت.

قانون ودستگاه قضائی درتمام کشورها پناهگاه ومرجعی است برای دادخواهی شهروندان هرکشور، اما درایران زیرسلطه حکومت اسلامی، به عامل سرکوب و شکنجه واعدام شهروندان ایران تبدیل شده است. فقدان یک قوه قضائیه مستقل درایران موجب شده است که مردم ایران و فعالان سیاسی ومدنی و مدافعان حقوق بشردرایران هیچگونه مرجع وپناهگاهی برای دادخواهی نداشته باشند و فساد دستگاه قضائی جمهوری تا بدآنجا رسیده است که حتی تعداد انگشت شماری ازوکلای مدافع که جرأت کرده وبه دفاع ازمتهمان سیاسی برخاسته‌اند، خود مغضوب دستگاه قضائی جمهوری شده وبه زندان وشکنجه محکوم شده‌اند! بدین ترتیب درحکومت”عدل علی” خامنه‌ای، حتی حق دفاع وکلا ازموکلین خود سلب شده است وتنها اراده حاکم بردستگاه قضائی حکومت اسلامی، اراده نیروهای امنیتی وشکنجه گران وفاداربه سیدعلی خامنه‌ای است.

درسالگرد سرکوب وحشیانه وکشتارآبان ماه ۹۸ ضمن گرامیداشت نام تمام کسانی که بدست اوباش ونیروهای امنیتی وانتظامی جمهوری اسلامی به قتل رسیدند ویا مجروح وشکنجه وزندان شدند، نسبت به عاملان وآمران جنایات آبان ۹۸ ابرازانزجارمیکنیم وازتمامی نهادها وشحصیت‌های مدافع حقوق بشرومدافع زندانیان سیاسی-عقیدتی درسرتاسردنیا درخواست میکنیم که متحد ویکپارچه، صدای دادخواهی ومظلومیت مردم ایران و خانواده‌های قربانیان وزندانیان را درسراسردنیا طنین افکن سازیم. برای افشای ماهیت جنایتکارانه حکومت اسلامی، در ارتباط با سرکوب خونین بهمن ماه ۹۸ میتوان این خواسته‌ها را درمجامع بین المللی مطرح نمود:

۱- اعلام رسمی نام کشته‌ها ومجروحان ودستگیرشدگان آبان ماه ۹۸ازطرف حکومت اسلامی.

۲- اعزام نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی و تماس مستقیم با زندانیان سیاسی -عقیدتی و خانواده‌های آنان.

۳- لغومجازات اعدام و ممنوعیت شکنجه‌های جسمی وروانی درزندانهای حکومت اسلامی.

۴- خاتمه دادن به آزارواذیت وتهدید خانواده‌های زندانیان.

کارزارجهانی برای دادخواهی وآزادی زندانیان سیاسی -عقیدتی

منبع: گویا نیوز

حقیقت مانا