من آبی سرا و ، سراب؟

 من آبی سرا و                                     ۱۳۹۱/۷/۱۷    سیامک نادری

                          سراب ”        

اسب چوبین

ای تجاهل مطلق

ای پس و پیش مکرّر

در گِل و لای ذهن

نشخوارِ بلا انقطاع

و چریدن افعال

 

من کجا و

جهان پویی وا حۀ تهی

کجا !

 

اسب عصاری جهلی بودیم

یک دُور کُور و

توبره ای از تابوها

بر گردن.

آنک

منِ آبی سرا و سراب؟!

نه هرگز!

 

اینسان

اسب عصاری جهل

بودن وگشتن

نه هرگز

 

اینگونه گشت اسب عصاری جهل

که من اش گفتم:  نه!

یک دور کٌور و

چشمبندی

بر قامت جهان

 

عشق

حقیقت اش را می خواست

باورم بود که

چشمه و رودش را ، می یابد

 

باورم بود

ناب ترین چشمه

سریان می یابد

در قلب ات

 

آنک

تو فقط باورکن

وببین

تپش قلبت را.