مصاحبه هما سرشار و مریم معمارصادقی مدیرسایت توانا درباره سیاست های ترامپ و نظراتشان درباره سازمان مجاهدین.

 

ازدقیقه ۲۵ می توانید این مصاحبه را دنبال کنید:

www.bbc.com/persian/bbc_persian_tv/tv_programmes/w13xttnc

 

سایت حقیقت مانا- ۱مرداد۹۷- سیامک نادری