« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان. سیامک نادری

آخرین فرصت  رؤیای رجوی و به چنگ گیری قدرت.

رجوی درنزد عاشقانش به پاسدارن آدمکش خمینی می نازید؟.

علت شکست فروغ جاویدان،ضعف ایدئولوژیک نیروها واعضای مجاهدین عنوان شد. عجیب است ازیکسو ازحماسه ها و رشادتهای بی نظیر عملیات فروغ جاویدان سخن گفته می شد. امّا درجمعبندی و تحلیل درون تشکیلاتی، علت شکست ،همان نیروها ورزمندگان ومجاهدین قهرمانی  بودند، که بخاطر تعلقات به« زن» و«همسر »پشت تنگه ماندند وحماسه خلق کردند …؟.

رجوی می گفت: «نیروها ی رژیم وپاسداران به رهبرشان خمینی وصل بودند وشما مجاهدین نه ، شما به رهبری تان(رجوی) وصل نبودید!، وعلّت ماندنتان در پشت تنگه چهارزبر درکرمانشاه همین بود، شما با پای رهبری به نبرد با خمینی نرفتید.»

آقای رجوی!، شرم چیزبدی نیست؟. درزندان بازجوها می گفتند:«‌اگرما یک نفرمثل شما داشتیم، این انقلاب هرگزشکست نمی خورد!». حالا نیروهای بسیجی خمینی را به رُخ ما می کشید؟. بیش از۱۳۰۰ تن، یک سوّم نیروهادرفروغ جان با ختند!. وشما چنین زهرمی ریزید درقلب آنان؟.

« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته قدرت رجوی

ضمیمه :

عکسهای گویا-ستون ارتش آزادیبخش پی%B

سایت حقیقت مانا – ۱ مرداد ۹۷ -سیامک نادری