عهد نامه ۱۹۷۵ الجزایر – مقاله و ویدئو. همنشین بهار

تاریخ، علم بررسی حوادث گذشته است اما فایده آن برای گذشته نیست بلکه برای حال و آینده است. تاریخ گذشته‌ای است که زمان حال را پدید آورده و حرکتی است که به سوی آینده در جریان است.
عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر Algiers Agreement +متن کامل قرارداد
مقاله
ویدئو
Attachments area
Preview YouTube video Algiers Agreement عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر

سایت حقیقت مانا -۱۳ شهریور۹۷