“طینت شرار پیچک هرز”   

 

 

      “طینت شرار پیچک هرز”                  ۱۳۹۱/۵/۶

 

زردها وسرخ های رگانم

شعله میکشند

حریق آه هایم

شعلۀ آبی مواج تنم را

می خواهد

 

پیچکی

پیچیده بپای زندگی !

عشق را

“هرزه”

از خیال

می رباید

 

در سایه روشن هوا

تاره واره

چترمی گشود

تنها

لکّه هایی اززندگی برجای مانده

برچرخ شکسته روزگار

زنجره ای !

تازیانه وار

 

میدانستم

گلها – از طینتِ شریرگریزانند

و چشمانِ نرگس – جُز دربهاراعتماد

و غنچه ها – جُزحریم امن نور

چترش به آسمان باز نمیشود …

 

ازکتاب:« برای لبخندی که برلبانم بنشیند» سیامک نادری

سایت حقیقت مانا- سیامک نادری ۱۸ اسفند ۱۳۹۶