“سنگ زیرین آسیاب”   

“سنگ زیرین آسیاب”           ۱۳۹۲/۴/۶

 

برای دریدنم ، عاریه کن دندان گرگ را

برای کشتن رؤیایم

کین ات را به شناعت زهرگین

برای تلاشی روحم

” برگ ” هایت را رو کن

از آستین افعی ات !

اما بدان !

بیهوده اینچنین

گرد من می چرخی …!

سنگ زیرین آسیاب

در هم شکستنی نبود

ازکتاب:« قرارمان عشق بود- نه کین» سیامک نادری