سطراول مقاله مژگان مرا با خود برد تا حبیب خبیری، فروزان عبدی، آقای محمد رضا روحانی وکاپیتان تیم ما « مژگان»

 

منهم تیم مختلط فوتبال تشکیل داده بودم. سالهای ۸-۴۷ درخیابان جرجانی( شبیری) وخیابان قزوین،‌ هیچ همبازی وکودکی وهمسایه ایی نبود،‌ تنها بودیم. در۹-۸ سالگی یک تیم فوتبال تشکیل دادم. خودم وبرادرکوچکترم سیاوش وآقای نوری کارگرجوان پدرم( حسین آهنگر) وخواهرم سوسن که ۲سال ازمن بزرگتربود. هنگام عصریا زمان ناهاربا کارگرانی که درمنطقه ما بودند، مسابقه فوتبال می دادیم. کارگران بادیدن…

ادامه مطلب

عکس ‏‎Siamak Naderi‎‏
عکس ‏‎Siamak Naderi‎‏
عکس ‏‎Siamak Naderi‎‏
عکس ‏‎Siamak Naderi‎‏
سایت حقیقت مانا- ۳ اردیبهشت ۹۷ -سیامک نادری