سخنان تکان دهنده مادر عصمت( وطن پرست)- خطاب به کاوه موسوی و مجاهدین خلق

«مجاهدین لبخند را در جلو دادگاه از ما گرفتند

آقای کاوه موسوی، اگر این دادگاه خراب بشود،اینکار را شما کرده اید و مجاهدین خلق.

ویدئو مادر عصمت ( وطن پرست):

 

حقیقت مانا