درباب قرار داد دوستی شیطان بزرگ با اتحاد جماهیر ولی مطلقه فقیه با نگاه رضا روحانی

سایت حقیقت مانا – ۱۳ شهریور۹۷