خطاب به هم میهنان و شخصیت ها و احزاب و گروه ها و افکار عمومی

رهبری که درسال ۶۰ هر هفته ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن از اعضایش به جوخه های اعدام می سپرده می شدند.

 اینک پس از ۶ روز، تنها  ۹۸ بیننده دارد.

این نه علائم زنده بودن،‌ بل مرگ اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژی رجوی را نشان می دهد.

 

هدف از روشنگری در باره فساد و جنایت و خیانت رجوی و مجاهدین خلق در طی این دو

سال، پادزهری جهت انحراف از اصول و ارزشهای انسانی، اجتماعی، سیاسی ومبارزاتی و دمکراتیک است.

بزرگترین، سازمانیافته ترین، قویترین و سازمان سیاسی با امکانات و قدرت مالی فراوان،

با انبوه جانباختگانی که برای آرمان آزادی به مبارزه و این تشکیلات پیوستند.

پس از نقض اصول و توتالیتاریسم هولناک تشکیلاتی و ایدئولوژیک، حتی در چتر حمایت

یک دولت( عراق ) و ایجاد یک قرارگاه نظامی درکنار مرز های رژیم جمهوری اسلامی،‌

 مورد تنفر و انزجار مردم اکثریت ایران و افکار عمومی قرارگفتند. همچنانکه ازآغاز گفتم

رجوی زنده است، وحتی از شهر و کشور که حضور دارد مطلع هستم. اما نه زنده بودن او

مهم است و نه نقطه ای که به حیات خفیف جسمانی و خائنانه خود ادامه میدهد. ازسرنوشت

انگلِ جمود و پیزور شکسته تنی که در قلمرو انسان و«رؤیایی انسانیت» منم میزند، باید

آموخت که پشت پا زدن به مردم وصداقت و اصول و ارزشها، بطور اتودینامیک، چونین

 سرنوشتی در پی دارد.

رهبری که درسال ۶۰هر هفته ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن از اعضایش بهجوخه های اعدام می سپرده می شدند.

 اینک پس از ۶ روز، تنها  ۹۸ بیننده دارد.

این نه علائم زنده بودن،‌ بل مرگ اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژی رجوی را نشان می دهد.

 

 

 

پیام رجوی در ۲۰ فوریه و عکس در ۲۵ فوریه از یوتیوپ گرفته شده است. تاریخ در سمت

سیامک نادری

حقیقت مانا