خاتمی، کارنامه تخریب و آلودگی (چهار سال نخست) کریم قصیم

 

محمد خاتمی، رئیس جمهور «اصلاح طلب» نظام فقاهت، همان طور که با نمایش «جامعه مدنی و قانون ……» در عرصه سیاست توهماتی برانگیخت، با طرح مبحث و وعده «توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست» نیز به تصوراتی در پهنه اجتماع دامن زد …. ولی در عمل به همان پراتیک و سازوکارهای ویرانگری ادامه داد که از ابتدای حاکمیت اسلام سیاسی (خمینی) محیط زیست طبیعی و شهری ایران را مورد تجاوز و تخریب و غارتگری قرار داده بود. این مکانیسمها به طور کلی عبارت بودند از:

ـ فقدان امنیت و حفاظت از محیط زیست

ـ بازگذاشتن دست «شرکتهای بهره بردار» و امام جمعه ها در تاراج منابع طبیعی

ـ برداشت جاهلانه و غارتگرانه از اصل منابع طبیعی

ـ عدم مبارزه لازم با آلودگیها و عواقب تخریبها

ـ عدم سرمایه گذاری در ارتقای بارآوری و بستر توسعه پایدار

ـ و ……………

متن کامل گزارش «کارنامه خاتمی» را در فایل پ.د.ف مطالعه فرمائید (ضمیمه)

خاتمی، کارنامه تخریب و آلودگی (چهار سال نخست)

منبع: میهن تی وی

حقیقت مانا