جیغ جیغِ جناب دکتر حسن عباسی: فِلَشِ مردم رفته به طرف رهبری!

سایت حقیقت مانا – ۱۳ شهریور ۹۷