«دو تکه پاره یک عشق »  شعراز: سیامک نادری

 

دو تکه پاره یک عشق ”              ۱۰/۱/۱۳۹۱    تقدیم به خواهرم سعیده          

 

هنوزنمی دانم

چرا خدا !

نام مبارک تورا

“سرمشق” سطراول قلبم نوشت

 

هنوزنمی دانم ! چرا خدا !

مهرخندِ ملیح لبانت را

چون طراوت چشمه

بر قلب من نشاند

 

اما هرگز

از خدا نپرسیدم : چرا ؟

چرا دوپاره تبعیدی

درقلب من می تپند ؟

 

وهنوز نمی دانم

رمز چشمهایش

چگونه

بی چون و چرا

اینچنین  شیدایم کرد …