عطف به افشاگری رحیم مشایی- مقاله ایی که درمرداد ۹۶درآلبانی نوشته شده است- سیامک نادری

عطف به افشاگری رحیم مشایی- مقاله ایی که درمرداد ۹۶ درآلبانی نوشته شده است. ودر قسمت « تغییرموازنه » به حذف وجراحی احمدی نژاد ازچرخه نظام پرداخته ام.

انتخابات ۹۶ ، و آیینه قتل عام ۶۷

 

سایت حقیقت مانا -۱۴ شهریور ۹۷