تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۴) – بابوف و جنبش بابوفیسم

با حرارت در ساحل رودخانه بحث می‌کنند که آیا مزرعه آن سوی رودخانه ذرت است یا گندم؟ بسیارخوب، بیائید ابتدا از رودخانه عبور کنیم، آن وقت در آن جا حقیقت را درمی‌یابیم.این بحث در مورد فرانسوا نوئل بابوف و جنبش انقلابی بابوفیسم است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه در آن کشور بر سر زبان‌ها افتاد. بابوف پدر معنوی جنبش‌های کارگری اروپا و از پیشوایان انقلاب کبیر فرانسه بود و از مساوات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جانبداری می‌کرد و نظراتش در اندیشه‌های سوسیالیستی قرن نوزدهم تأثیر زیادی گذاشته‌است. 
تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۴) – بابوف و جنبش بابوفیسم Babeufism
مقاله
ویدئو

سایت حقیتقت مانا – ۱۳شهریور ۹۷