اسیرکشی تابستان 67 در زندان گوهردشت بخش دوم بروایت سیامک نادری

موضوع مصاحبه:

۱) آیا علت این قتل عام به آتش بس  وعملیات فروغ جاویدان برمی گشت یابراساس طبقه بندی زندانیان درسال ۶۶ ازقبل طراحی شده بود؟

 

۲) بازتاب این قتل عام درتشکیلات سازمان مجاهدین دراشرف ولیبرتی وآلبانی چه بود. سخنان وبرنامه های واهدافی که مسعود ومریم رجوی درباره قتل عام ۶۷ تاکنون دنبال میکنند چیست. آیا همانطورکه مجاهدین آمارمی دهند ۰۰۰/ ۳۰ تن دراین قتل عام کشته شده اند؟ وعلت چنین آمارهایی از جانب رجوی.

عکسهای روشنگری ازسایت مجاهدین درباره مواضع سازمان درباره قتل عام پیش انتشارنوار صوتی آقای منتظری دردیدار با هیأت مرگ.

 

…درتنگاهای استراتژیک، موضوع قتل عام ۶۷ گریزگاهی است برای رجوی تا درصحنه سیاسی ریل عوض کند. وبهترین ریل وخط عوض کردن، پناه بردن به قتل عام ۶۷ وجلب حمایت است. سازمان ورجوی هرکجا که کم می آورد وبا به بن بست خطی استراتژیک می خورد دستاویزش چیزی جزبازی با کارت قتل عام ۶۷ نبود وبا این شیوه خودش را مظلوم ومشروع می ساخت که گویی حق اورا خورده اند.

مرحله سوم:

سومین مرحله پس ازمشخص شدن انتقال سازمان ازلیبرتی به آلبانی بود. رجوی که میدانست با آمدن به آلبانی با سوالات بیشماری از بیش ازسه دهه شکست استراتژیک مواجه خواهد شد و ثمره این همه خونی که بپای این استراتژی ریخته شده است. درسایت خود شعری بچاپ می رساند تازمینه سازی کند. شعر متعلق به آقای محمد قرائی ازمسئولین آموزش بخش تبلیغات وسیمای آزادی است.

برای اینکه مورد سوال واقع نشود که با اینهمه کشته دراین سالیان، اینک اسب استراتژیک رو درعراق گم کرده،‌ ودرآلبانی نمی تواند دنبال نعلش بگرده. شعر را برایتان می خوانم. توضیح اینکه این شعر ۵روزپیش ازنواردیدارآقای منتظری وبا هیأت مرگ قتل عام ۶۷ نوشته وچاپ شده است.

این شعر شرم آور بازگو کننده تمام حقایق پشت پرده دستگاه رجوی درقتل عام ۶۷ است. درسال ۹۷ سازمان این شعررا ازسایت مجاهدین حذف کرد!. اما من درآلبانی همان روز ازاین شعروسایت عکس گرفته بودم:

 

سایت حقیقت مانا -۱۴ شهریور ۹۷