اتهام جاسوسی و ارتباط با همسر چند شخصیت دوره شاه به مشایی

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=188&v=6SPy-8iRxus

سایت حقیقت مانا -۱۳ شهریور ۹۷