دگردیسی رجوی درباره کارگران و اطلاعیه روزجهانی کارگر؟

seyamaknaderi آوریل 29, 2018 دیدگاه‌ها برای دگردیسی رجوی درباره کارگران و اطلاعیه روزجهانی کارگر؟ بسته هستند
دگردیسی رجوی درباره کارگران و اطلاعیه روزجهانی کارگر؟

رجوی سال ۸۹ برای ۳۳۰۰ تن از اعضای سازمان درباره کارگران با خشم وغیض گفت:«اینقدر کارگر کارگر نکنید!، همین کارگران اگر یک شب درهمان مکانی که هستند، شما با آنها باشید، همانجا بی سیرت تان می کنند.»

محسن نیکنامی (کمال) که جزء فرماندهن ارشد مقر بود پس ازسرکوب قیام سال ۸۸ درایران، درصحبت دونفره با همدیگرداشتیم، می گفت :« اینکه بچّه ها( اعضای درون تشکیلات) می گویند:« تا کارگران نیایند وسط ، مسئله حل نمی شود. هر کجا کارگران باشند کاربه درگیری و زدن و شکستن می کشد وهمه چیز را درب و وداغان کرده وتسخیر می کنند. والّا قیام درسطح دانشجویی درحدّ تظاهرات و شعاردادن باقی می ماند». کمال درادامه گفت: «اینقدر نگویید کارگرها، یک شب با همین کارگرها باشید می بینید که چطور بی سیرت تان می کنند!.»

من ازاین حرف بسیارجا خوردم باورم نمی شد که چنین حرفی زده شود چون منفی ترین حرفی بود که می شد دراین باره(کارگران) زد. موارد «خاص» دربین هرقشری  را نمی توانیم «عام» کرده وبه همه تعمیم دهیم. و چنین بی ربط چنین اتهامی به ۱۳میلیون روا دانسته و آنرا بعنوان یک مقولهٔ قابل طرح بدانیم. می دانستم که چنین حرف سنگینی نمی تواند توسط فرماندهان زده شود. بویژه توسط کمال!. حدس می زدم این بحث در نشست مسعود رجوی باسطح فرماندهان ارشد صورت گرفته است!.

 تا اینکه دوهفته بعد نوار نشست رجوی برای همه پخش شد. عین همین عبارات را رجوی درباره کارگران با خشم وغیض می گفت:«اینقدر کارگر کارگر نکنید، همین کارگران اگر یک شب با آنها باشید، همانجا بی سیرت تان می کنند (همراه با لحن طعنه واستهزاونیشخند رجوی) و… »

بی سیرت کردن

لغت‌نامه دهخدا

بی سیرت کردن . [ رَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) در تداول عوام ، عملی نامشروع با کسی کردن . فساد کردن (بیشتر با نابالغی ). بی سیرت کردن دختری یا پسری را؛ عملی منافی عفت با او کردن و مُهر برگرفتن از دوشیزه نه بوجه مشروع و دوشیزگی بردن بجبر و با وی بنامشروع آرامیدن .(از یادداشت مؤلف ). بی آبرو کردن . (ناظم الاطباء).

انگیزه رجوی ازطرح چنین اتهاماتی چیست؟

درفرهنگ لغت، روش ومنش رهبری عقیدتی، هیچکس وهیچ چیزازذهن وزبان رجوی درامان نبوده ونیست. به طبع چنین دگردیسی و نظرات بیشرم ووقیحانه ایی، برای مردم و افکارعمومی قابل باور و فهم وهضم نیست. چرا که اساساً معقول هم نمی آید که رجوی چنین سخنی را برزبان براند ؟!. امّا مردم وافکارعمومی با پروسهٔ بیش ازسه دهه انحطاط رهبری عقیدتی وساختاروارزشگذاری های آنچه درتشکیلات درغارعراق گذشت، آشنا نبوده ونیستند. چراکه رجوی تاب تحمّل هیچ کس وهیچ چیزی را نداشت، به همین دلیل چنین سخنانی را درباره کارگران می گوید. زیرا می خواهد قلّاده های ایدئولوژیک اعضا وبردگان خود را یکّه ومحکم کند. تا به هیچ چیزوهیچ کس چشم ندوزند، تا هیچکس وهیچ چیز ارزش و بار و وزنی نداشته باشد الّا رجوی. این قلّاده های ایدئولوژیک و آن گردنبند های طلایی زنان شورای رهبری، وگردنبند های نقره ایی برای سایراعضای، وحک کردن نقش و چهره خود برآن، همه وهمه دریک راستا معنا ومفهوم می یابند،‌ جهان خلاصه میشود در مطلق کردن رهبری عقیدتی درجهان مادی ( خدا درآسمان ورهبری عقیدتی برروی زمین) . بنابراین اعضای سازمان نباید هیچ انگیزه ایی ازهیچ پدیده ایی درجهان مادی بگیرند، الّا رهبری عقیدتی. «همه چیز» باید رنگ انگیزه وتعلق مطلق به رجوی رابگیرد. همچنکه گفته بودم:«‌ درسازمان مجاهدین همه چیز ازرهبری رجوی شروع، وبه او ختم میشود.»

پیشینه اتهامات

رجوی پیش ازاین درسال ۶۸ با راه اندازی انقلاب ایدئولوژیک وطلاق مادام العمرازهمسر، که آنرا « همه چیز» یک مرد ویا زن می دانست. آغازی دگردیسی مطلق العنان را درجهت تبدیل شدن به «خداً خدایی» در درون سازمان وتشکیلات را شروع، ودراین مسیر تبدیل به هیولای« همه چیزخوار» گشت.

کارگرانی  که که درسرود های سازمان درباره آنان گفته میشد:« ای مرهون تو هربشر» ودرسال ۵۸ نشریه کارگری  بازوی انقلاب را بچاپ می رساند ومن درسال ۵۸درانجمن جوانان مهرآباد جنوبی،‌ همین نشریه را درجاده کرج برای کارگران کفش ملی و… می فروختم، اینک همان کارگران وتمام زحمتکشان محلّه که بسیاری دوستان وهمبازیان فوتبال و ازقضا هواداران سازمان بودند ‌را! ، متهم به بی سیرتی می کند. زیرا رجوی پیش ازاین عاشقانش وهمه برادران مجاهد را متهم به « نرینه متجاوز وحشی» وزنان مجاهد را به« مادینه فعل پذیر مهرطلب …» وهزاران مارک وانگ دیگر…نامیده بود.

پیش ازاین نیز سازمانی که می گفت:«‌بنام خدا وبنام خلق قهرمان ایران». مهوش سپهری(نسرین) همردیف رهبری؟!، درحضورمسعود ومریم رجوی و ۴۰۰۰ رزمنده ارتش آزادیبخش درسال۸۰ می گوید :«این مردم بی غیرت، بلند نمی شوند انقلاب کنند؟!. اینها لیاقت این رهبری(رجوی)را ندارند».او که همطرازمسعود ومریم رجوی قرار گرفت واخباراین همردیفی بیرونی هم شد. چنین توهین نفرت انگیزی درحضور رجوی به مردم روا  می دارد؟!.

عکس مهوش سپهری( نسرین) درکنار مریم ومسعود رجوی

همچنانکه پیش ازاین در«رقص رهایی» گفته ام، ودرآینده نیز از«بی سیرت کردن» خواهم گفت. رهبری عقیدتی مبدع « بی سیرت کردن «زنان» مجاهد و«مردان» مجاهد است».

راستی چرا رجوی تا بدین حدّ به جاه وآزسرکش جنون آمیزخود میدان می دهید. راستی هدف مبارزه ما، رهبری عقیدتی او است؟ یا آزادی مردم ؟!. یا احقاق حقوق کارگران وزحمتکشان؟.

سوال اینجاست که: آیا مردم وکارگران دچار دگردیسی واپورتونیسم وخود شیفتگی وانحطاط اخلاقی و…شده اند، یا باند وبیت تبهکاررهبری عقیدتی؟.

هیچ قشری ازکینه کشی دگردیسی رجوی در امان نبود. همچنانکه پس ازقیام ۷۸ رجوی درباره این قیام وجوانان ودانشجویانی که درتظاهرات شعارازرجوی ورهبری عقیدتی اوندادند، گفت:«‌باید این دانشجویان را گذاشت سینه دیوار واعدامشان کرد».

درسالهای بعد نیزدرباره دانشجویان وعلل جذب نشدن آنها به سازمان می گفت:«‌ دانشجویان بدرد ما نمی خورند، آنها  پُر ازسؤال وپرسش وابهام هستند…». رجوی سرباز بی کلّه می خواست زیرا سرباز با کّله درقبال توتالیتاریسم مطلق ایدئولوژیک او هرگزتن نخواهد سپرد.

طبق اطلاعیه سازمان بمناسبت روزجهانی کارگردرسال ۹۷« ۱۳میلیون کارگر با خانواده‌هایشان، نزدیک به ۴۳میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند» بنا به سخنان رجوی، متهم به بی سیرتی شده اند. به عبارتی  بیش ازنیمی از مردم ایران.

بیش ازاین به سایر موارد دگردیسی… نمی پردازم ومشت نمونه خروار است.

متن اطلاعیه سازمان مجاهدین، همراه با عکسهایی مزوّرانه  ازکانون های  شورش درشهرهای ایران وشعارنویسی برای کارگران زحمتکش و…؟   ذیلاً آمده است:

شرح عکس:‌ درحالیکه مردم درتظاهرات شعارمی دهند:«‌نه لبنان،‌نه سوریه- دشمن در همین جاست» کانونهای شورشی بدورازمردم ودرخفا وپوشاندن خود شعارمی نویسند:‌مرگ برستمگر درود برکارگر و کانون شورشی ۹۲۰؟. این است حضیض مجازات اتودینامیکی بی سیرت خواندن کارگران.

 

گرامی داشت روز جهانی کارگر و فراخوان به اعتراض و خیزش

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق ایران

  • 1397/02/05

گراميداشت روز جهاني كارگر و فراخوان به اعتراض و خيزش

کارگران و زحمتکشان

کشاورزان، معلمان، محرومان،

هموطنان خیانت شده و غارت شده توسط شیادان و جلادان حاکم بر ایران،

روز جهانی کارگر در شرایطی فرا می‌رسد که شهرهای مختلف میهن، همه روزه شاهد تظاهرات کارگران و کشاورزان و غارت شدگان و فریادهای اعتراضی دیگر اقشار به جان آمده از ستم و سرکوب و چپاول رژیم آخوندی است.

افزایش و گسترش اعتراض‌ها، اعتصابها و خیزش‌های مردم و زحمتکشان در سراسر کشور از کازرون تا کردستان و خوزستان و اصفهان و دیگر شهرها و استانهای میهن اشغال شده، رژیم را سراسیمه کرده است. زوزه های وحشت در مجلس ارتجاع و در واکنشهای سرکردگان رژیم و باندهای مختلف آن بالا و بالاتر می‌گیرد.

کارگران، حداقل دستمزد و حق بیمه و درمان و حقوق عقب مانده خود را طلب میکنند. کشاورزان حق‌آبه به سرقت رفتة خود را می‌خواهند. غارت‌شدگان حاصل زندگی به سرقت رفته خود را مطالبه می‌کنند اما هیچیک از این حقوق مسلم در حاکمیت آخوندی پاسخ نمی‌یابد. بار سنگین فقر و بیکاری در اثر انهدام تولید و اقتصاد کشور و کلان هزینه های اتمی و موشکی و جنگ افروزیهای منطقه‌ای رژیم و اختلاسهای میلیارد دلاری حکومتی، تماماً بردوش محرومان جامعه آوار شده است. مزارع کشاورزان نیز پیوسته خشک‌تر میشود. 13میلیون کارگر که بنا بر آمار حکومتی با خانواده‌هایشان، نزدیک به ۴۳میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در سال ۹۷با فقر و تهیدستی بسا بیشتری روبرو خواهند بود.

رنج و محنت کارگران، کشاورزان، کولبران و عموم زحمتکشان و مردم ایران تنها با سرنگونی رژیم پلید ولایت فقیه به پایان می‌رسد. آزادی و حاکمیت مردم تنها مسیر سعادت و رشد و شکوفایی است.

در همین راستا بر در و دیوار کوچه ها و خیابانها، شعارهای مرگ بر خامنه ای و روحانی نقش می‌بندد و کانونهای شورشی و رزم‌آوران اشرفی، تصاویر منحوس ولی فقیه ارتجاع و دیگر نمادهای حاکمیت ضد ایرانی و ضد انسانی آخوندها را در هر فرصتی مورد تهاجم قرار می‌دهند.

کارگران و زحمتکشان،

دانشجویان و جوانان آگاه و آزاده،

با گرامیداشت روز جهانی کارگر، حرکتهای اعتراضی و خیزش‌ برای حقوق پایمال شده را گسترش دهیم.

با همبستگی و حمایت از اعتراضات و خواستهای عادلانه همه کارگران و زحمتکشان در تمام ایران به استقبال عید جهانی کارگران برویم.

اول ماه می‌(11اردیبهشت) را که روز جهانی کارگر و سمبل اتحاد و قیام زحمتکشان برای آزادی و عدالت است، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای روحانی، گرامی بداریم.

کانونهای شورشی را برای گسترش قیام با  شعار «مرگ براصل ولایت فقیه ـ زنده باد ارتش آزادی» گسترش دهیم.

سلام بر خلق, سلام بر آزادی

سرنگون باد رژیم ضد بشری آخوندی

درود بر رجوی

سازمان مجاهدین خلق ایران

5اردیبهشت 1397

 

هم میهنان ودوستان عزیز

چهارمین روزاست که بدلیل اشکال وخرابی در سیستم کامپیوتر، امکان دسترسی به سایت حقیقت مانا وفیسبوک راندارم. دررساندن  اخبار وروشنگری ها وانعکاس دررسانه ها درخواست کمک وپشتیبانی دارم.  پیشاپیش ازهمکار ی وهمیاری شما سپاسگذارم.

 

سایت حقیقت مانا -۹ اردیبهشت ۹۷ – سیا مک نادری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.