حق اشتراک عشق“

“حق اشتراک عشق              ۱۳۹۱

 

آهای عشق

آبونه ام کن به لبخندت

حق اشتراک را

پیش ازاین

لای زخمهایم

فرستاده ام.

 

ازکتاب:«برای لبخندی که برلبانم بنشیند» سیامک نادری

…………………………………………………………………….

سایت حقیقت مانا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ سیامک نادری