“غارنشینی مفتوح تو باد !”

 

“غارنشینی مفتوح تو باد !”               ۱۳۹۱/۷/۲۱

 

درعصرجهش های فکر

نیروی اندیشگی و تغییر

درعصرهمسایگی زمین وماه …

دیدن دخترهمسایه

وبوسه بر”زُهره” خواهرت

پویش سیّاره ها وبوسه های چند

چیدن دیوارها

نقش تو باد

“خط های فاصله”  ترسیم علامت ممنوع

“یادبود” تو باد !

درعصررقص فلزبرآسمان

عصرپرتاب ماهواره ها

غارنشینی مفتوح تو باد

 

درعصر ارتباط

هان بگورغنوده – “سنگ پُشتِ” سُنت زمان

الگوی “خط میخی” عهد عتیق را

با قهروکین بیامیزو

بر دست و پای بستۀ این “تابوت زندگی” بکوب !

دخمه بسازازهراس !.

درعصربارانی کلمات و

دانش پُر بال واژه ها

فال گشودن بر صحیفۀ سنگ گور خویش

 

دراین جهانۀ ناامن ؟ –  انقلاب !

ای وحشت گریزپا ، ازاندیشۀ تغییر

نیروی گریزازمرکز جهان – پس می زند تو را

به قعر تفاله های سیاه

 

درعصرجهش های فکر

بی هیچ سیبی ازهوس

مُفلس ترین “ضمیمۀ” حیات !

پُفیوزترین جاعل زندگی

هفت خط ترین عکسبرگردان خطوط گلدمال آزادی

 

این “دیوار”های پربرکت ؟

این پنجره های مشبک

این شیربی یال ودم واشکم آزادی !

عکس گلهای عبوس

بر نقش پرده های مکرّر جاه

مفتوح تو باد

 

این نبش قبر جاه

اندیشۀ تو باد

اینهمه حصار هراس – مفتوح تو باد

 

گنداب از گدازه های مغز تو می جهد

ای تندیس اعظم جهل

از خود فرار میکنی و – از جهان

ای خارِ جهان

این خواری تا چند !؟.

مفتوح تو باد !!

ای خوار پشتِ فراری از جهان

این خواری  – مفتوح تو باد !!

ای خوار پشتِ فراری از جهان

ازکتاب:« من آبی سرا و، سراب؟!» سیامک نادری

 

سایت حقیقت مانا- ۲۵اسفند ۱۳۹۶ سیامک نادری