گزارش مفصل اززندان های مریم رجوی درآلبانی با عکسهای اختصاصی سیامک نادری

مریم رجوی درپایگاه های مجاهدین خلق درآلبانی با سیاج وحصارکشیدن  به دور آن، برقراری انبوه کیوسک های نگهبانی وکنترل درفاصله هر۱۵تا۲۰متر، گشت های پیاده ، عدم اجازه خروج اعضا ازاین حصار وزندان بدون صدور ویزای خروج توسط مسئولین ارشد مجاهدین، ودهها ضابطه ومقررّات تشکیلاتی کنترل افراد وبا توسل به اخبارجعلی ودروغ وفریب ونیرنگ اعضای خود را درچنین زندانی به بند کشیده است. این حصارفیزیکی مستقل ازحصارهای ذهنی که بمثابه قلّاده های ایدئولوژیک برروح وروان اعضا حاکم است، نه تنها درآلبانی وبه اصطلاح اروپا این غل زنجیرها کم نشد بلکه درپایگاه مفید درتیرانا وسپس دراشرف ۳ درمنطقه مانز نزدیکی شهردورس، این فرهنگ زندان سازی وغارنشینی اعضا بشدّت وغلظت ادامه یافته است. مریم رجوی سعی می کند به هرطریقی که شده  با بکارگیری شخصیت های اروپایی وروزنامه نگاران دستچین شده حصار و زندان درآلبانی را سفید سازی کند.

 گزارش اول: زندانسازی درپایگاه مفید درتیرانا پایتخت آلبانی

برروی لینک کلیک کنید:

گزارش مفصل اززندان های مریم رجوی در

 

لینک ویدئویی سنگرانفرادی انورخوجه درتیرانا:

https://www.facebook.com/siamak.naderi.338/videos/374950206631868/?__tn__=%2CdC-R-R-R&eid=ARCW91i0FSj-bT8rNjIGIDzEZmmAXgotdQ5Tqx5-daYMwysFFj_e9T63NOYZEC0H8G5G-HD5Mi904hY4&hc_ref=ARTcy8Getp-9HJj4rL8zSzpnY5jc9EyN6JuauxVSb94WfIoIhpFNWKHHBv8Ee0vMcvY&fref=nf

سایت حقیقت مانا  ۳۰ بهمن ۱۳۹۷