ف. م. سخن مجاهد خلق می شود!

seyamaknaderi می 11, 2019 0
ف. م. سخن مجاهد خلق می شود!

دقایقی با سخن؛ قسمت دهم؛ تفسیر سیاسی روز؛ ف. م. سخن مجاهد خلق می شود!
Jul 4, 2018

سایت حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »