مسئله شرعی دفاع مشروع قربانیان و ایات عظام گلپایگانی،گرگانی،شیرازی و مستر عطامهاجرانی

seyamaknaderi نوامبر 26, 2019 0
مسئله شرعی دفاع مشروع قربانیان و ایات عظام گلپایگانی،گرگانی،شیرازی و مستر عطامهاجرانی

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »