سخنانی ازافسر اطلاعاتی پیشین جدا شده ازسازمان مجاهدین

seyamaknaderi می 14, 2018 0
جنایات قبیله اسلامی مارکسیستی رجوی
سخنانی از افسر اطلاعاتی پیشین جداشده سازمان مجاهدین خلق
mojahededirooz.blogspot.fr

سایت حقیقت مانا – ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۷- سیامک نادری

فرستادن دیدگاه »