اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد.  سیامک نادری

seyamaknaderi فوریه 8, 2019 0
      اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد.  سیامک نادری

دیدارآقای مایک پمپئو وزیرخارجه دولت امریکا با خانم مسیح علی نژاد اقدامی نمادین درچهارچوپ «دیپلماسی مردمی» درحمایت ازمبارزات مردم ایران برعلیه رژیم جمهوری اسلامی درآستانه برگزاری کنفراس ورشوطی روزهای۱۳ و۱۴فوریه درلهستان صورت می گیرد. ازآنجا که رژیم ایران فاقد اپوزیسیون معتبر، شناخته شده، مشروع ودارای پایگاه توده ایی است، دراین خلاء دردناک فقدان اپوزیسیون، امریکا نمی تواند با حزب، سازمان، گروه ، جریان( ودراساس هم موجود نیست)  ویا شخصیت های سیاسی شناخته شده دیدارکرده ، چرا که این امرنشان حمایت دولت امریکا ازآنان تلقی می گردد.

همچنانکه درقیام سال۱۳۸۸ مردم درخیابانها خطاب به دولت امریکا و اوباما بعنوان «متناظر اول تمامی دولت های موجود» شعارمی داند:«‌اوباما، اوباما – تو با مایی، یا با اونا» وماه ها درکف خیابان هیچ پاسخی نشنیدند، اقدام دولت امریکا و دیدارمایک پمپئو با مسیح علی نژاد یکی ازنمادهای دختران انقلاب  و بی روسری و… ودیدارآقای مایک پنس معاون رئیس جمهورامریکا با آقای احمد باطبی یکی ازنمادهای قیام سال۱۳۷۸، تنها ازاین منظرقابل درک ، فهم وتحلیل است.

اینکه دولت امریکا وآقای ترامپ خاستگاه  ومنافع کشورخود را دنبال می کنند، امری واضح و شناخته شده است که حتی دراولین سخنرانی خود بعنوان اصلی ترین سیاست خود به آن اذعان کرده است. کما اینکه خانم مسیح علی نژاد نیز دراین دیدار، نه بعنوان پیشبرد خاستگاه ومنافع امریکا، بل بعنوان فردی ازمیان مردم، خاستگاه ومنافع مردم ایران درصحنه روابط بین المللی را به پیش برده است.

سخنان خانم مسیح علی نژاد دردیداربا آقای پمپئو، شمول بیشتری ازخواسته های مردم به نسبت سخنان آقای احمد باطبی با آقای مایک پنس داشته است.

چنین دیداری بازتابهای متفاوتی ازسوی موافقان ومخالفان داشت.

در یکطرف نیز رژیم جمهوری اسلامی، ازآخوند محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گرفته تا سایرایادی آن قراردارند.

دیداروزیرخارج امریک با یک نماد مخالفان رژیم معنی ومفهوم سیاسی خودش را دارد وازاین منظربویژه درآستانه اجلاس ورشو ، رژیم جمهوری اسلامی کف بردهان ناگزیر واکنش می گردد.

وازطرف دیگر ایرانیانی که درصف مخالفان رژیم قراردارند با کم وکیف متفاوتی… دراین باره واکنش نشان دادند.

نفس چنین دیداری اقدامی اصولی ودرست ومسئولانه درجهت بیان خواسته های مردم درسطح جهانی و بویژه دولت امریکا است. زیرا درجهانی زندگی می کنیم که بدون روابط بین المللی نمی توانیم امرمبارزه با رژیم جمهوری اسلامی را به شکل همه جانبه به پیش ببریم، ما نمی توانیم تافته جدا بافته ایی ازاین جهان و روابط بین المللی باشیم. بلکه روابط بین المللی یکی ازارکان پیشبرد سیاست است.

طبق اطلاعاتی که بدست من رسیده است مریم رجوی درتدارک برگزاری تظاهرات درمحل اجلاس ورشو درلهستان برای مطرح کردن خود و ادعای یگانه آلترناتیو ایران است، وبواسطه امکانات وقدرت مالی کلان وتشکیلات وسازماندهی بسهولت امکان برگزاری چنین تظاهراتی را نیزدارند.

کما اینکه سازمان مجاهدین خلق ومریم رجوی برای کسب جا پایی درپارلمان اروپا، دریک اقدام سوال برانگیز ومورد شک وسوءظن، یک میلیون یورو به حزب دست راستی اسپانیا پرداخته است. دراین مدت جزتک نمودهایی، من ندیدم کسی دراین باره مقاله ایی بنویسد ویا حتی درپست های فیسبوکی نظراتش را منعکس کند؟، اما دربرابر اقدام اصولی ودرست خانم مسیح علی نژاد متأسفانه نگرش های منفی نیزوجود داشت.

ممکن است نظرات ما باهم متفاوت باشد، اما نمی توان با اقدام خانم مسیح علی نژاد به انحای گوناگون مخالفت نمود. بیش ازآنکه به مخالفت، طرد وحذف همدیگرنیازداشته باشیم، به تفاهم، همگرایی، مشارکت وهمبستگی با همدیگرنیازمندیم.

هم میهنان ودوستان عزیز، ما همه کسرهمیم ، آحاد بیشمار…

حتی بعضی ازدوستان می گویند:«‌ مسیح علی نژاد درگذشته روزنامه نگار رسانه های رژیم جمهوری اسلامی بود و… وبسیاری گمانه های دیگر…، اما می توان گفت: آقای منتظری، شاگرد خمینی و واضع ولایت فقیه وجانشین خمینی بود، اما درمقابلش ایستاد( مستقل ازتفاوت خاستگاه طبقاتی ودیدگاه های آقای منتظری وخانم مسیح علی نژاد). آیا می توان به تغییرانسانها ونگرش وبلوغاندیشه وعمل  انسانها باورنداشت؟. هرگز!. چرا که خود من نیز، بنوعی یکی ازاین دست تغییرها هستم. آیا خانم مسیح علی نژاد به سمت اصولی، درست ودرجهت مردم تغییرکرده است یا بسمت بیراهه وغیراصولی وغلط ؟. سخنان بعضی ازدوستان حتی درباره سوابق خانم شیرین عبادی  برنده جایزه نوبل نیزصدق می کند. درمسیرتغییر…، انسان دردرون خویش، هیچ حکم ازلی وابدی را نمی پذیرد، مگر آزادی وحرمت انسانی. بنابراین می بایست آزادی وحرمت انسانی را پاس بداریم وبه تغییرو رویکرد درست آنان، ارزش واحترام قائل شویم، آزادی وحرمت انسانی، همان چیزی که دراین چهل ساله نیست ونابود شده است.

هم میهنان ودوستان عزیز

ما همه کسرهمیم ، آحاد بی شمار

یک لحظه صمیمی باشیم ، بی تعارف …!

سخن این است :

همه با « من » باشید

سخن این نیست «همه با هم » باشیم !

پتانسیل، اراده وتوانایی وقدرت نهفته درزنان میهنمان درایران درصحنه عمل برای به چالش کشاندن رژیم ولایت فقیه، هرروز بیش ازپیش، نمایان میشود، با نگرشهایی خارج ازاین دست، نمی توان به زنان و دختران انقلاب  ومردم ایران درمبارزه باتمامیت این رژيم قرون وسطایی پایان داد.

درشرایط کنونی بجای برصلیب ساختن مسیح و زنانی ازاین دست، می بایست همانند دختران انقلاب و اهتزاز روسری و لچک بربالای چوب، دریک مونیزم هدف دار تمامیت این رژیم ولایت فقیه ومشخصاً خامنه ایی را هدف قراردهیم.

سایت حقیقت مانا-۱۹بهمن ۹۷

 

 

 

فرستادن دیدگاه »