۱۴۲ بازجو، شکنجه گر و زندانبان در شورای ملی مقاومت

گزارش تحقیقی- تحلیلی از سیامک نادری   هدف از نوشتن و انتشار این گزارش تحقیقی- تحلیل ارائه یک بررسی مشروح و جامع از پروسه شکل گیری و سرنوشت «شورای ملی مقاومت» متشکل از سه کلمه … ادامه خواندن ۱۴۲ بازجو، شکنجه گر و زندانبان در شورای ملی مقاومت