پيروزي درخشان و نهایی عدالت و شكست قطعی و تاريخی دروغ و نيرنگ!

محمد رجوی Mohammad Rajavi 2 ساعت  · پيروزي درخشان و نهایی عدالت و شكست قطعی و تاريخی دروغ و نيرنگ! در نيمه ماه آوريل امسال همزمان با ايام عيد پاك، دادگاه تجديد نظر ايالتی نروژ رأی خود را در رابطه با درخواست استيناف جناب كارفرما از حكم دادگاه بدوی که در ژوئيه سال گذشته به … Continue reading پيروزي درخشان و نهایی عدالت و شكست قطعی و تاريخی دروغ و نيرنگ!