پانته آ و صفیه.. یک پیامبر و یک شهریار. اسماعیل وفا یغمائی

حقیقت مانا