قسمتی از بازجویی حمید نوری در نزد پلیس سوئد- نوار صوتی

حقیقت مانا