فوری/ فیلم کامل افشاگری رحیم مشایی در مورد پشت پرده های نظام و مخالفت با تیم احمدی نژاد

https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=RHSHtDRzgCw

سایت حقیقت مانا – ۱۴ شهریور۹۷