“عشق خواهر من است” سیامک نادری

             00/9/1392

 

گاه احساس میکنم

خونم

رنگ آبی دارد.

و عشق

همه حسش را

میپیچد در پرندی هایش

حس میکنم

عشق  – خواهر من است

 

و نفس هایش

با خون آبی من می آمیزد

نیلینه میشود

 

باورم بود که عشق

جنگل زیبائیهاست

حس میکنم

عشق

نفسگاه زندگیست

حس میکنم

عشق -خواهر من است.

 

می خوانمش

چون نجوای اُورادی

زرّین ترینِ حدیث را.

نگاهش میکنم

–  اما  –

هزاران چشم کم دارم

هزاران چشم می خواهم

هزاران …..! ..

ازکتاب:« عشق خواهر من است» سیامک نادری

 

حقیقت مانا