عاطفه سبدانی: ققنوسی که دستانش در دست خودش بود! ق(۲) فرح شیلاندری

بخش دوم: برای خوانندگانی که از بخش دوم این گفتگو را می خوانند، خلاصه ای از بخش اول گفتگو ارائه می شود. در ضمن، لینک بخش اول١ نیز در پایان آورده شده است. خلاصۀ بخش اول: خانم عاطفه … ادامه خواندن عاطفه سبدانی: ققنوسی که دستانش در دست خودش بود! ق(۲) فرح شیلاندری