ضرورت طرح کاندیداتوری مادران خاوران برای دریافت جایزه صلح نوبل- سیامک نادری

مادرانی که فرزندانشان را با هرآنچه بین زمین وآسمان، جایگزین تمامت«هستی مادر» نمی سازند، اصالت وقدرت والا وشگرفی دارند.

هرآنچه بین زمین وآسمان واین هستی است درکف شان بنهی، هنوز مادران، این باغبانان سوگ، آه فرزند ازدست رفته برسینه اش می کوبد وصدا وطنین گلویشان، واصالتی بی بدیل چونان « گوهر – عشقی!»  درسی امین سالگرد طوقیان سربدار۶۷ وجانباختگان دهه۶۰ تامادران جانباختگان اینک وامروز، ضرورت کاندیداتوری مادران خاوران برای دریافت جایزه صلح نوبل یک اقدام ملی ومبارزاتی درجهت دادخواهی و براندازی نظام جمهوری اسلامی است.

همراه با معرفی مادران روسری سفید آرژانتینی برای جایزه صلح نوبل، شناسایی «مادران خاوران» درعرصه بین المللی و کاندید شدن برای دریافت جایزه نوبل، ایجاد یک «چتر وحفاظت بین المللی» وبستن دست رژیم جهت سرکوب مطلق آنان وایجاد فضایی حیاتی ومناسب برای فعالیت دادخواهی مادران درداخل کشور یکی ازنیازهای مشخص این مرحله ازمبارزه است.

درمسیرایستادگی شجاعانه وغرورانگیز زنان ودختران بی باک وبیم وبی روسری میهن مان درمقابل تمامیّت رژیم ولایت فقیه، مادران خاوران نشانی ازهمین خواست وبرچیدن دار ودرفش وتحمیل هستند.

دادخواهی ازقتل عام ۶۷ بدون شناسایی وبرسمیّت شناختن جهانی ازمادران خاوران، چونان پرتاب تیری بدون پیکان شکافنده، نه سمت درست ولازمه راخواهد پیمود ونه این تیربدون پیکان تأثیری برهدف برجای خواهد نهاد.

ایجاد کمپین « جایزه صلح نوبل برای مادران خاوران» تلاشی هدفداردرظرف معین ومشخص، کاتالیزوری بر چهاردهه خون ورنج وبیداد رفته برآنهاست. چنین امری خارج ازمنافع تبلیغاتی سازمانی وگروهی… وبصورتی مستقل همچون اصالت «هستی مادر»خاستگاهی بدون نام وبام وجاه مادران خاوران را طلب می کند. برتیرمان چنین پیکان شکافنده ایی نیازاست.

ازمقاومت حماسی زنان درزندانها وچهر وشوخ خند های فروزان عبدی ها درسلولهای انفرادی وزیبا ترین فرشته های برسردار  میهنمان ، تانسل اینک وامروز«دختران انقلاب» وزنان بی لچک وبی روسری، تا نسل مادارن خاوران، چیزی نیست جز داستان بی پایان وشورانگیز انسان وآزادی.

هم میهنان ودوستان عزیز

جهت ایجاد کمپین« جایزه صلح نوبل برای مادران خاوران» پیشنهاد برپایی چنین تشکلی دارم. ازآنجاکه محدودیت های تکنیکی درشرایط فعلی مانع ازاین است که خود بتوانم این کمپین را راه اندازی کنم، دست کمک ویاری بسوی شما درازمی کنم ودراین مسیر ودراین کمپین هرآنچه که درتوان وامکان وقدرت من قرار دارد بکارخواهم گرفت. ایجاد چنین کمپینی بنا به شرایط سیاسی روز، نه زود، دیراست. ایجاد چنین همبسته هایی با مبارزات داخل کشور، لازمه پشتیبانی واقدام عملی «مادی ومشخص» رامی طلبد.

درسی امین سالگرد جنایت علیه بشریت، با سلام ودرود براین جاودانه ها ، صدا سربداران ۶۷ و طنین پای ونای مادران خاوران باشیم.

برای پیشنهاد تشکیل کمپین وتماس اوّلیه می توانید با فیسبوک تماس بگیرید.

درپایان چیزی ندارم بگویم، جزاعتراف به عشق و خاوران ومادران و «‌برای لبخندی که برلبانم بنشیند»:

                                                                                           ۲۲/۷/۱۳۹۱       “مادر “

مادر

بازآفرینۀ رؤیای بی زوال زندگی

چرک شوی زندگانی

“سرمایه” عشق و

برف بردلِ پاک یقین اش

و”عشق” سبز

“یارغارِ” ، مادرانه ها یش …

 

بارهای “گناه ازل” بر دوش کومه اش

بخشایش خدا را

آفرینه است .

 

مُهرِنجیبِ سکوتِ لبانش

بافته های عشق

رازهای آفرینش سر به مُهر…

 

هنوز نمی دانم

عشق

موم دست مادران است

یا مادران

مومِ دست عشق

 

میدانم

خدا

رنگمایه عشق را

از “جانِ” مادران گرفت

مادران

هستانه های بی رنگ خدا !

ازکتاب:«‌برای لبخندی که برلبانم بنشیند» سیامک نادری

فروزان عبدی

آتنا دائمی  وگلرخ ایرانی

دختران انقلاب

 

 

گوهرعشقی

سایت حقیقت مانا – ۸ مرداد ۹۷