سند صوتی درباره بازجویی شکنجه، محاکمه و اقدام به قتل، تماس کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری

 

گفتگوی تلفنی روز اول کاک حسام (حسین شهید زاده) ازفرماندهان مجاهدین وعضو شورای ملی مقاومت با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان.

توضیح اینکه من سربسته وبزبان تشکیلاتی سخن می گفتم تا سازمان متوجّه اهداف من برای روشنگری درآینده نشوند.

متن تماس تلفنی روز اول بصورت نوشتاری پیاده شده است:

متن گفتگوی تلفنی روز اول کاک حسام ا%B

لینک صوتی تماس تلفنی روز اول:

 

گفتگوی تلفنی روز دوّم کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان

متن تماس تلفنی روز دوم بصورت نوشتاری پیاده شده است:

متن گفتگوی تلفنی روز دوّم کاک حسام %A

لینک صوتی تماس تلفنی روز دوم:

 

سایت حقیقت مانا -۸ آبان ۱۳۹۷