“زیر برق تکنولوژی ”   

“زیر برق تکنولوژی ”                                      ۱۳۹۱/۶/۵

 

زیرچترتکنولوژی

نورباران پروژکتورها

با سُس های ایدئولوژیکی

خویشتن را آراست

به زرق و برق

در کشاکش این قوس و قزح رنگین

رخ تاب می دهد

شکوهِ سلطنتی چُونین

واقعیت سرکش جاهی پنهان

وکمندی -سوی نگاهها

 

آه – فرو می ریزد به دل

وخونابی چشم ها

و”حقیقت” مبهوت !

لب اش را دندان گرفت و چید

ته مانده بُزاق را

“حنظلِ حقیقت” را

فرو میداد !

از چُنین فردیتی سُترگ-

شیفتۀ خود –

 

اینسان – آبی ایمان شکست !

آبیهای دیده

در شکست نور

سیاه گشت !

از باژانه هایی چُونین .

نور باید

از درون حقیقت خویش ببارد

نه از برون.

 

دستمایه ای ازکتاب: زبان تصویر- اثرجئورگی کپس – ترجمه : فیروزمهاجر- چاپ۱۳۶۸.

ازکتاب من آبی سرا و، سراب؟!» سیامک نادری

 

سایت حقیقت مانا – ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ – سیامک نادری