خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟

 

 

ساندیس خوران ترامپ، ‌از«رجوی» تا «تریتا پارسی»

سیاست ریگان دردهه ۸۰ بکارگیری بازوی نظامی( بمباران وحمله نیروهای ضدانقلابی نیکاراگوئه ازمرزها)  درقبال دولت ساندینیست ها درنیکاراگوئه بود. همچنانکه جرج شولتزوزیرخارج اش می گفت:«‌برای پیشبرد امرمذاکره ودیپلماسی، ما نیازمند یک بازوی قدرتمندتری هستیم تا بتوانیم دیپلماسی را پیش ببریم. وبرغم اینکه ویلوک وزیرکشاورزی دولت می گفت:«‌ما برسرهرچیزی مذاکره می کنیم، بجزخود انقلاب.» اما درسال ۸۹ ناگزیرهمین را نیزبه رفراندم گذاشته وتحت چنین فشارهایی شکست خوردند.

سیاست ترامپ نه شروع جنگ ومداخله  نظامی وبمباران، بلکه ارعاب وتهدید  جهت تجارت ومنافع ملی امریکا است. رهبرکره شمالی هم درآخرین موضعگیری خواهان آن است تا آنها هم مشخص سازند که هدف خلع سلاح اتمی است، ونه کنارزدن دولت کره شمالی.

اصلی ترین سوال ومسئله درکنارگیری امریکا ازبرجام این است که چنین امری بسود مردم ومقاومت است یا به زیان مردم؟. وبه طبع، درمسیر براندازی رژیم است یا مانع براندازی؟.

بررسی درسه مولفهٔ پیش رو:

۱) آیا پس ازبرجام درسال۹۴مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم بهبود یافته یا وخیم ترگشت؟

قیام دی ماه ۹۶ وبه میدان آمدن لایه های فرودست وروستائیان دربیش از۱۰۰شهرکه زلزله سیاسی نام گرفت، گویا ترین زبان ممکن است که ما را از توضیح وتفسیرشرایط دهشتناک اقتصادی مردم  برحذرمی سازد.

۲) آیا مداخلات وجنگ افروزی رژیم درخاورمیانه وتوسعه سلاح موشکی کاهش یافته یا افزایش یافته است؟.

موضوع تروریسم ومداخلات درکشورها ی خاورمیانه وجنگ طلبی وتوسعه موشکی کماکان ادامه داشته و دارد.

رژیم با قرداد برجام، فرصت سه ساله ای جهت ادامه سیاست های سرکوب درداخل و مداخلات نظامی درخارج مرزها وصدورانقلاب درحلال شیعی یافت. واین سه سال درزیر سایه برجام صورت گرفت. روح وماهیت برجام که همانا کنترل رژیم برای عدم دسترسی به بمب اتمی بود. اما با تروریسم افسارگسیخته توسط جمهوری اسلامی درتمامی صورآن همچنان ادامه داشت( ازمداخلات درکشورهای مختلف ازقبیل:سوریه، یمن، عراق، لبنان، بحرین و…گرفته،‌ تا گروگانگیری اتباع خارجی و افراد ایرانی دوتابعیتی ) وازشرایط وفضای ایجاد شده پس ازبرجام، برعلیه صلح وامنیت جهانی وبرعلیه مردم ایران بکارگرفته شد.

درحالیکه مردم برخلاف این مداخلات جنگ افروزانه، بصراحت برعلیه این سیاست ضدملی را به چالش کشیده و شعارمی دهند: «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»، «دشمن ما همین جاست- دروغ میگن امریکاست.» واین شعارها درکازورن بخون کشیده شده نیز توسط مردم سرداده میشود.

۳) آیا درآزادی های اجتماعی واحترام به حقوق شخصی وحتی خصوصی مردم گشایشی صورت گرفته یا خیر؟. جواب درهرزمینه ایی قطعاً منفی است.

بنابراین هرگونه تحلیل وبررسی بدون درنظرگرفتن شرایطی که جهان درسال ۹۴ با آن مواجه بود، ‌یعنی تهدید دست یابی به سلاح اتمی واحتمال حمله نظامی وجنگ، با شرایطی کنونی درسال۹۷، یک تحلیل غیرواقعی ونادرست وبزبان سیاسی درموضع راست وعقب مانده وبرخلاف منافع ومصالح مردم وامنیت وصلح جهانی محسوب میشود.

قرارداد برجام درسال ۹۴درمنظر داخلی وبین المللی بدلیل اینکه دستیابی رژیم به بمب اتمی را متوقف کرد، امری درجهت صلح وامنیت جهان ومردم ایران بود. وسایه جنگ وبمباران را ازسرایران دور کرد. همچنانکه آب سنگین را بتون ریخته وازکارانداختند. واقدامات نظارتی وکنترلی انجام دادند. به عبارتی آنچه می بایست جهت توقف دستیابی رژیم به بمب اتم بود، محقق گشته است.

ازطرفی کناررفتن امریکا ازبرجام، بمعنای حذف برجام، ویا بازگشت رژیم به را ه اندازی مجدّد جاه طلبی اتمی وساخت بمب اتمی نبوده ونیست. برجام درسال ۹۴ تأثیرخودش را برعدم دست یابی رژیم  به سلاح اتمی را گذاشت. وپروژه دستیابی به بمب اتم به گل گرفته شد، واین مسئله ایی برگشت ناپذیراست. واین تمام حرف واصل مسئله است!. بنابراین نمی بایست ازخروج امریکا ازبرجام، ترس و واهمه داشت. بلکه بعکس، تنها برنده مسیر۳ساله طی شده ازسال ۹۴ تا۹۷ رژیم بود ونه مردم ایران وامنیت وصلح جهانی.

تفاوت اصلی صورت مسئله برجام درسال ۹۴ و درنقطه کنونی سال ۹۷درهمین نقطه است. ادامه وضعیت پس ازبرجام سال ۹۴ به شکل قبلی تنها به نفع رژیم واروپا بود، و دنبال منافع اقتصادی خودشان بودند. اگرچه اروپایی ها درحرف می گفتند که باید درباره سلاح های موشکی و جنگ افروزی وتروریسم رژیم درخاورمیانه مذاکره کنیم. اما درعمل پای آن نمی آمدند.

آیا رژیم نیازمند حفظ برجام است یا نه؟

درواقع اصلی ترین برنده حفظ برجام وادامه آن درشرایط کنونی، رژیم ومتحدان آن است ولاغیر.

 

حمله هوایی وبمباران امریکا به مواضع سوریه بدلیل استفاده ازسلاح شیمیایی،‌ نقطه چرخش امریکا دربرجام بود. ترامپ دردستگاه خودش، لحظه تهاجم جهت اجرا سیاست را خوب تشخیص داد وخوب هم عمل کرد. هدف اول وبازنده اصلی دراین حمله کسی نبودجز رژیم جمهوری اسلامی وخامنه ایی،‌ اگرچه هدف دوم این حمله ( کره شمالی)، سریع پیام حمله را دریافت کرد، و ناگزیرپیشاپیش نه با یک گام، بلکه دریک چشم بهم زدن با صدگام به عقب، به خلع سلاح اتمی وتمام مسائل دیگر، بر روی میز کشوری که براساس یک توتالیتاریسم بنا شده،‌ تن داد. عقب نشینی رهبرکره شمالی نشانگرفرجام این برجام برای رژیم جمهوری اسلامی است.

چند روزقبل رژیم نیز درموضعگیری گفت:«‌ما حاضرنیسیتم درهیچ موردی مذاکره کنیم. اما درمورد یمن وحوثی ها می توانیم بدلیل وارد مذاکره شویم. خامنه ایی نمی تواند مثل رهبرکره شمالی درتمامیت مسائل روی میز، تن به مذاکره بدهد؛ چون دردرون خود و هم توسط مردم فرو می ریزد. وبرای اولین باریمن را استثنا می کند وبدین شکل، ناگزیر کوتاه آمده ونرمش نشان می دهد.

عقب نشینی های رژیم ازمرزسرخ های پیشین:

عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران یکشنبه۰۷ خرداد ۱۳۹۷ در گفتگویی با صدا و سیما گفت: «فقط در یک مورد آن هم در مورد یمن تصمیم گرفته شد که با چهار کشور اروپایی گفت و گوهایی انجام شود که این هم به دلایل انسانی و مشکلات و رنج هایی بود که مردم یمن تحمل می کنند… ایران برای حفظ برجام حاضر نیست در هیچ یک از موارد مورد درخواست اروپا مذاکره کند اما گفت ایران در مورد یمن استثنا قائل می شود… عراقچی شب گذشته نیز تکرار کرد که برنامه موشکی “خط قرمز تیم مذاکره کننده” ایران است.»

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا عراقچی گفت: «ممکن است مکرون و دیگران بخواهند با ایران درباره موشک و مسائل دیگر مذاکره کنند ولی مذاکره دو طرف دارد. تا وقتی ایران اراده نداشته باشد، مذاکره شکل نمی گیرد. بارها گفته ایم برجام به هیچ موضوع دیگر ربطی ندارد. نه راجع به موشک و نه منطقه بجز یمن وارد هیچ مذاکره ای نخواهیم شد.»

 

اما این خبردوماه پیش درباره یمن دررسانه ها درزکرده بود:

 

العالم    ـ آمریکا

 جمعه 3 فروردين 1397 – 11:06

نشریه آمریکایی نشنال مدعی شده که منابع عالی‌رتبه گفته اند ایران سیگنال‌هایی برای مذاکره درباره راهکار سیاسی برای بحران یمن ارسال کرده است.

به گزارش فارس، این نشریه اما به نقل از منابع عالی‌رتبه نوشته که اخیرا درپی دیپلماسی ارتباطی مخفی، «ایران از طریق یک طرف بین‌المللی سیگنال‌های جدیدی درباره تمایل به مذاکره برای راهکار سیاسی در یمن ارسال کرده است.»

نشنال با ادعای اینکه این مسئله درپی افزایش فشارها بر ایران به خاطر نقشی که در جنگ یمن ایفا می‌کند، رخ داده و به نقل از این منابع نوشت است که این سیگنال‌ها حتی شامل «تمایل برای محدود کردن فعالیت های حوثی‌ها نیز می‌شود.»

درحالیکه عراقچی ۷خرداد میگوید:« موارد دیگر”خط قرمز تیم مذاکره کننده» ایران است.  روزبعد۸ خرداد جلیلی سخن ازمذکرات روحانی درباره خط قرمزهای رژیم را به میان می آورد:

 « خبرگزاری پارس: جلیلی در۸ خرداد :چرا مذاکرات موشکی مکرون و روحانی تکذیب نمی‌شود؟

جلیلی نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد اخیرا رئیس‌جمهور فرانسه در سفر به روسیه اعلام کرده در گفت‌وگو با آقای روحانی درباره موشک‌های ایرانی نیز مذاکره کرده است؛ چرا این خبر تکذیب نمی‌شود؟.»

 

بوضوح می بینیم که رژیم نیز اگرتحت فشارباشد، همچون قرارداد ۵۹۸ وآتش بس جنگ ایران وعراق، همچون نرمش به اصطلاح قهرمانانه دربرجام، به مذاکرات درباره خط قرمزهای خود« یمن وسلاح موشکی» نیزتن خواهد داد. عراقچی بوضوح گفته است که « تا وقتی ایران اراده نداشته باشد، مذاکره شکل نمی گیرد» ترجمه این حرف این است که اگربرای بقا نظام باشد ومجبورباشیم تن بدهیم، برسرهرچیزی میشود مذاکره کرد. بنابراین هرگونه فشاری به رژیم الهنایه کشاندن رژیم به پای مذاکره وخلع ید رژیم ازجنگ افزوزی درمنطقه است، و اولین برنده آن مردم ومقاومت است.

 

تآثیرات کناره گیری امریکا از برجام برعلنی شدن کشاکش برجناح ها ی درون نظام بین خامنه ای وروحانی

با توجه به این نکته اساسی که هرسه قیام سالهای ۷۷ و۸۸ ودی ماه ۹۶ با استفاده ازهمین شکاف پدید آمده بین دوجناح رژیم، مردم به خیابانها آمدند. به عبارتی برنده هرشکاف وجنگ درونی نظام،‌ کسی غیرازمردم ومقاومت آنها برعلیه تمامیت رژیم نیست.

شروع مجدد وافزایش تقابل بین روحانی وخامنه ایی 

تضادهایی که پس ازحمله آتش به اختیاران خامنه ایی درروزقدس خرداد سال ۹۶ وسردادن شعار برعلیه روحانی، و همچنین با تهدید خامنه ایی به خلع روحانی بعنوان رئیس جمهور، مشابه تجربه بنی صدردرسال۶۰، روحانی را ناگزیربه عقب نشینی درجنگ درون نظام ساخت.

اما پس ازکناره گیری امریکا ازبرجام، شاهد آغاز وتشدید شکاف ها بین جناح های رژیم هستیم:

« مجلس خبرگان در بیانیه‌ای درباره خروج آمریکا از برجام، دولت روحانی را به زیر پا گذاشتن خط قرمزهای تعیین‌شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای متهم کرد و خواستار عذرخواهی رئيس جمهور از مردم شد.»

 

پس از انتقادها از بیانیه مجلس خبرگان رهبری در انتقاد از عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای، دبیرخانه این مجلس عنوان بیانیه یاد شده را به «بیانیه رئیس مجلس خبرگان رهبری» تغییر داد.»

چرخش ولایتی ومحسن رضایی درموضعگیری علیه برجام.

واقعیت نظام درتمامیّت آن

این رژیم نه تنها نمی تواند به خواست ونظرات مردم وجامعه جهانی تن دردهد. بلکه درچهاردهه حاکمیّت سیاه برمیهن،‌ پنج رئیس جمهور خود بنی صدر، رفسنجانی، خاتمی،‌ احمدی نژاد و روحانی را جزء دشمنان نظام بشمارمی آورد. تنها رئیس جمهوری که خارج ازدایره دشمن باقی مانده، ومقبول نظام ولایت فقیه است، ازقضا کسی نیست جز خود ولی فقیه کنونی نظام وخامنه ایی.

اگربدلیل مشکلات وتنگناهای اقتصادی دربین بخش ها ولایه های مردم ایران ابهامی وجود داشت، که پس ازبرجام سال۹۴وضعیت اقتصادی مردم، وبرداشتن تحریمها وضعیت اقتصادی تا حدودی بهبود خواهد یافت. تجربه سه ساله اخیرنشان داد که تمام پول ها صرف سرکوب داخلی وتوسعه طلبی جنگ افروزانه وجنگ نیابتی درخارج شده، وطبق همین سیاست ها، بودجه وزارت های امنیتی و نظامی ونهادهای سرکوبگردرسال جدید افزایش یافت.

بنابراین هرگونه راه حلی برای مردم، هرگز درچهارچوب این نظام مقدور و متصوّر نبوده ونیست. بنابراین هرگونه فشارسیاسی دیپلماتیک و…، اقدامی درجهت خواست مردم برای سرنگونی تام وتمام این رژیم قرون وسطایی بدست مردم است.

دریافت یک میلیارد وهفتصد میلیون دلارازامریکا بصورت نقد و۱۵۰ میلیارد دیگر که درچشم انداز آخوند ها بود. چیزی جزجنگ وسرکوب مردم  درپی نداشت.

اینکه بدلیل سیاست های ترامپ، دچارمخالفت و واکنش های خود بخودی اولیه شویم ویا امرمشتبه که همسو با ترامپ و…هستیم. ویا ترس و واهمه داشته باشیم که همسویی قلمداد شود وحرف وموضع اصولی ومنافع مردم را نتوانیم تشخیص ویا ابرازکنیم، یکی ازموارد حساسی این مسئله ونحوه ورود به آن است. آیا باید اسیر وتحت تأثیرکاراکتر ومواضع وپیشینه  ترامپ شویم، ‌یا اینکه بتوانیم منافع ومصالح مردم ومیهن را تشخیص داده،‌ وازبیان وابرازنظر درست واصولی براساس منافع مردم پرهیز نکنیم.

همانگونه که با حمله نظامی امریکا به ایران، مشابه آنچه درافغانستان وعراق و لیبی صورت گرفت، مخالف هستیم. زیرا مردم وزیرساخت های کشورازبین می رود؛ وکسانی به قدرت می رسند که تابع سیاست های امریکا باشند. همانگونه نیزباسیاست مماشات ونظرات آقای وزیرخارجه آمریکا وسودای اصلاح این رژیم مخالف هستیم.

‌ بنابراین نفس قرارداد برجام اقدامی مثبت بود. اما ادامه وضعیت برجام که ازسال ۹۴ شروع شده، تنها وتنها بنفع رژیم جمهوری اسلامی بوده، تا زیرسایه برجام، درداخل سرکوب ودرخارج تروریسم وجنگ افروزی را پیش ببرد.

کمااینکه خروج امریکا ازبرجام وآمدن جان بولتون دردولت امریکا، برخلاف سازودهلی که رجوی وجولیانی می نواخت،‌ مایک پمپئو آب پاکی روی دست چنین کاسه لیسی  ازبرجام وسیاست های ترامپ ریخت. هرگونه آویختن به دامن امریکا، چه توسط مجاهدین ورجوی برای جنگ طلبی،  وچه برای خط استمالت ازرژیم جنایتکارجمهوری اسلامی، ازجانب محافل وابسته به رژیم وتریتاپارسی را نفی وطرد می کنیم.

سمت سوی سیاسیت ترامپ و دولت امریکا  موانع و ترمزهای پیش رو برای جنگ نظامی:

محتوای سخنان ومصاحبه آقای مایک پومپئو، اگراسم اورا تغییرداده و نام جان کری ومادلین آلبرایت را بجای آن بگذاریم، هیچ تفاوتی با سیاست های آنها وحزب دمکرات ندارد. این آب پاکی است روی دست نئوکانهای دوآتشه ومجاهدین وسیاست رجوی مبنی برآویختن به دامن غرب بود.

آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌گوید:« فشار دولت ترامپ برای تغییر رژیم در ایران نیست بلکه در راستای این «اجماع جهانی»ست که چگونه می‌توان تهران را واداشت که «همچون کشوری عادی رفتار کند».

 

دویچه وله: «روز پنج‌شنبه ۲۴ مه (۳ خرداد) مجلس نمایندگان آمریکا متممی را برای بودجه نظامی سال ۲۰۱۹ این کشور تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهور مجوز قانونی برای استفاده از گزینه نظامی علیه ایران نخواهد داشت.»

 

یک روزبعد وزیرخارجه امریکا آب پاکی روی دست جنگ طلبان وکاسه لیسان آویختن به دامن غرب ریخت:

گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا با مایک پمپئو:

۰۴ خرداد ۱۳۹۷

گفتگوی ستاره درخشش مدیر بخش فارسی صدای آمریکا با وزیر خارجه ایالات متحده

«وزیر خارجه پمپئو:  این ۱۲ موردی که من به صورت فهرست بیان کردم همه بسیار صریح و مشخص هستند. ما از رهبری ایران چیز زیادی نمی‌خواهیم. فقط می‌خواهیم که مانند رهبران عادی رفتار کنند. مردم‌تان را غارت نکنید؛ پول مردم‌تان را به خاطر این ماجراجویی‌ها در سوریه، یمن، لبنان، عراق و غیره هدر ندهید. مردم‌تان را رهبری کنید؛ یک ملت بزرگ بسازید و از منابعی که در اختیار دارید برای این منظور استفاده کنید. خواسته‌های ما همین است.

ستاره درخشش: شما به موضوع حقوق‌بشر اشاره کردید. تظاهرات ضددولتی در سراسر ایران جریان دارد. نظر شما نسبت به این اعتراضات چیست؟ آیا آمریکا می‌تواند از معترضان پشتیبانی کند؟

پمپئو:«موضوع تغییر رژیم نیست. موضوع تغییر رفتار کادر رهبری ایران در برآورده کردن خواسته‌های مردم‌شان است.»

ستاره درخشش: پس همان‌طور که جان بولتون پیشتر گفته بود، هدف دولت آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست.

وزیر خارجه پمپئو: «درست است. بله خانم.»

ستاره درخشش: ‌ نظرتان دربارهٔ گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در آمریکا و اروپا چیست؟ از تلاش‌های آنها پشتیبانی می‌کنید؟

وزیر خارجه پمپئو: «بله، البته تا وقتی که هدف‌شان با ما همراستا باشد. البته گاهی دیده‌ام که این موضوع در برخی از گروه‌های کوچکتر مشاهده نمی‌شود. اما تا وقتی که آنها به سوی یک هدف مشترک با ما پیش می‌روند، پاسخ مثبت است. ما نمی‌خواهیم که آنها از تغییر رژیم پشتیبانی کنند. ما می‌خواهیم که آنها به نمایندگی از جانب مردم عادی ایران کار کنند؛ مردمی که فقط سرشان به زندگی‌شان است، می‌خواهند بتوانند حجاب‌شان را بردارند،‌ کار کنند، کودکان‌شان را پرورش دهند، و مطابق میل‌شان عبادت کنند. این خواستهٔ مردم ایران است و اگر افراد فعال در خارج از کشور در راستای این هدف فعالیت کنند، ما از آن‌ها استقبال می‌کنیم.»

ستاره درخشش: ‌ آقای وزیر، شما دو سال پیش به عنوان نمایندهٔ کنگره آمریکا می‌خواستید شخصا به ایران بروید و رهبری ایران – آیت الله خامنه‌ای و هم آقای ظریف – را برای دسترسی یافتن به گروگان‌های آمریکایی تحت فشار قرار دهید. آیا به عنوان وزیر خارجه هم دوباره برای آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی، رهبران ایران را تحت فشار قرار خواهید داد؟ می‌دانید که باب لوینسون بیش از یازده سال است که ناپدید شده است.

وزیر خارجه پمپئو: بله. من از جریان آقای لوینسون به خوبی آگاهم. من برای بازگشت او دعا می‌کنم و گروه ما هر روز به این منظور تلاش می‌کند. در مورد آمریکایی‌های دیگر باید بگویم که ما امیدواریم تا رهبری ایران – آقای روحانی، آقای ظریف، آیت‌الله [خامنه‌ای] – همه بدانند که به نفع‌شان است و انسانیت چنین حکم می‌کند که بگذارند این آمریکایی‌های بیگناه به آغوش خانواده‌هایشان برگردند. مسائل بسیار مهمی وجود دارند. اما این که کسی نباید از بازگشت افراد بیگناه نزد عزیزان‌شان جلوگیری کند، یک موضوع بسیار اساسی و ابتدایی است. بله. ما در این زمینه تلاش و دعا خواهیم کرد…»

ساندیس خوران ترامپ، ‌از«رجوی» تا «تریتا پارسی»

پیش ازاین درمقاله ای نوشته بودم:«‌ترامپ، مریم سلامت می کند- کُرنش نثارت می کند»

 

ننگ سکوت وخفت وخواری مریم رجوی درمقابل ترامپ وکشتارفلسطینان

درقبال سیاست ترامپ وانتقال سفارت امریکا به بیت المقدس وبرغم بیش از۵۸ کشته و ۲۷۰۰ زخمی، کما اینکه دراین روند برکشته ها ورخمی ها افزوده خواهد شد. ودرحالیکه اکثردولت ها، سازمان ملل ومجامع حقوق بشری وشخصیت ها وافکارعموی وبویژه ایرانیانی که انتخاب کرده ان باشرف وآزاده باشند. وحتی رسانه های امریکایی ونیویورک تایمز*، دربرابر این سیاست وکشتارموضع گرفته اند. سکوت وخفقان گرفتن خفت بارمریم رجوی(رئیس جمهوربرگزیده مقاومت؟) دربرابر انتقال سفارت وکشتارروزافزون فلسطینیان، چیزی جزخیانت، جهت کرنش وپابوسی وچاکرمنشی به مُنجی استراتژی به گل نشسته مجاهدین نبوده ونیست. همانطور که رجوی درسال ۹۶ گفته بود:« با آمدن ترامپ دوران دوران ما است».وتا بهمن ماه سال ۹۷ وعده سرنگونی داده است. این همان زمانبندی است که پیشترجان بولتون درمراسم ویلپنت برای سرنگونی رژیم تعیین کرد بود.

همچنانکه جولیانی مشاورغیررسمی ترامپ، درکنوانسیون ایرانیان درماه گذشته ازمریم رجوی بعنوان آلترناتیو رژیم سخن می گوید وبه حمایت تمام عیارازاومی پردازد.

بیش وپیش ازاینکه مسعود ومریم رجوی، به فلسطین وآرمان ومردم آنها خیانت کند. به عاشقانش ومردم خیانت کرده بود. دریک دگردیسی کامل العیارآنها انتخاب کردند بجای اینکه امین مردم با شند، امین صدام باشند. واینک نیز امین برادران نئوکان، ازجان بولتون تا جولیانی ومک کین گرفته، تا ترامپ، به عبارتی تنها شانس وگزینه باقی مانده برای دستیابی به قدرت وحاکمیّت.

نه تنها مریم رجوی، بلکه درتمام سایت های تابعه مجاهدین، با فرمان مریم رجوی به موضوع انتقال سفارت و کشتارفلسطینان  پرداخته نشده است.

کما اینکه در۱۱خرداد امریکا درجلسه شورای امنیت درباره غزه درانزوا کامل قرارگرفت:

انزوای کامل آمریکا در جلسه شورای امنیت درباره غزه  – ردایو فردا: 

عصر جمعه (اول ژوئن – ۱۱ خرداد)

« نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد امروز در انزوا قرار گرفت.

در حالی که آمریکا با وتوی قطعنامه پیشنهادی کویت درباره خشونت‌های خونین اخیر در غزه مانع از تصویب آن در جلسه امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد شد، پیش‌نویس پیشنهادی آمریکا که در آن حماس مقصر معرفی شده بود هم نتوانست حتی یک رای مثبت به غیر از خود آمریکا کسب کند.»

 

دشمن اصلی رجوی کیست؟

رجوی ومجاهدین هرروزبه منتقدین سیاست های ننگ آمیزآویختن به دامن ترامپ وتوتالیتاریسم حاکم برسازمان، بلاوقفه کتاب ومقاله و… چاپ می کنند. این فحاشی ها ودستگاه ارعاب وتهاجم به آزادی وحرمت ها ی انسانی، آنروی سکه خیانت به مردم وآزادی وآویختن به سیاست ها ترامپ وپوشاندن چنین خیانت وفسادی است. قدرت فساد می آورد. اما کسی که درپی قدرت وکسب حاکمیّت با استفاده ازهرابزاری می باشد، خواه ناخواه وبصورت گریزناپذیر، پیشایپش درمنجلاب فساد وجنایت غوطه ور است.

هدف دوجلد کتاب برعلیه اسماعیل وفا یغمایی ایجاد ارعاب درمیان افکارعمومی است. همچنین می خواهند تا از روشنگری های من ( سیامک نادری)وخانم فرشته هدایتی را حمایت وپشتیبانی نشود، تا دیگرجداشدگان نیزنتوانند به میدان بیایند، و بتوانند جلوانعکاس حقایق را بگیرند.

رجوی درسال۱۳۶۹ درحضور۴۰۰۰ اعضا برتابلونوشت:« مرا نکشید، مرا نفروشید.» ما همه شوکه شدیم. ما عاشق ترین اوبودیم. غافل ازآنکه رجوی،  پیش ازآنکه چنین بنویسد وما را چنین بگمارد، عشق را، عاشقانش را، ومردم وآرمانش را فروخته بود.

این نه اولین ونه آخرین نمونه ازاین دست گردیسی نبوده ونیست. پیش ازاین نیزدر دختران انقلاب را با فرهنگ وایدئولوژی اسلامی بدحجاب نامیده است.

برجام وفرجام رجوی

درزمان حاکیمیت صدام، مسعود رجوی می گفت:«‌ما عراق وصدام را به نقطه ایی می کشانیم که به ایران حمله کند ویا اجازه عملیات سرنگونی داده  و حمایت وپشتیبانی نظامی را هم بعمل بیاورد»

سال ۷۳ رژیم جمهوری اسلامی ۳موشک اسکاد بی  به اشرف شلیک کرد ورجوی آنرا« نقطه عطف استراتژیک نامید» که بتوان جنگ را به مرزهای کشیده وبه ایران حمله کند.

در۲۹ فروردین سال۸۰ ، تعداد ۷۷موشک به قرارگاههای مختلف ارتش آزادیبخش درعراق شلیک شد. ورجوی گفت:«‌ ما رژیم را به نقطه ایی کشاندیم که رژیم به عراق موشک بزند!، اما صدام اهل جنگ نبود وازاین شرایط استفاده نکرد.»

 

درزمان ترامپ رجوی می گوید:« با آمدن ترامپ، دوران ما است. وتا بهمن ۹۷ کاررژیم تمام است ورژیم سرنگون می شود»

استراتژی رجوی برخلاف ادعای استقلال وشعار«کس نخارپشت ما جزناخن انگشت ما» چیزی جزچشم دوختن به خارج ازخود( صدام وامریکا ) نبوده ونیست.

استقلال ادعایی رجوی وشورای ملی مقاومت

نامه رجوی به گورباچف ودرخواست وام ۳۰۰میلیون دلاری،‌ درحالی که اساساً نیازی به وام نداشت وازصدام ودولت عراق بصورت ماهیانه پول های کلانی می گرفت،‌ یکی ازهمان نشان استقلال ادعایی رجوی وشورای ملی مقاومت است.

ذیلاً قسمتی ازکتاب:« حقیقت مانا، گزارشی به سه نسل،‌ خطاب به رجوی» رامی آورم:

« اگر استقلال صدام ازغرب وشرق، ملاک ومعیا رجوی برای آمدن به عراق بود. نامه نگاری رجوی به گورباچف* وتعریف وتمجید از پیشرفتهای شوروی؟ (که درحال اضمحلال وفروپاشی بود؟) وخرج کردن ازمبارزه باامپریالیسم امریکا برای آنها…وهمچنین درخواست وام ۳۰۰میلیون دلاری توسط فرهاد الفت(منوچهر)، پیش ازورود رجوی به عراق، نشانگر باطل بودن چنین خاستگاهی است.

گورباچف نامه رجوی را بلاپاسخ گذاشت وبه همین دلیل تنها ده روز پس ازآن نامه، اینبار توسط فرهاد الفت(منوچهر) نامه دوّم را ارسال وتقاضای ۳۰۰ میلیون دلار وام می کند…نکته جالب اینست که می گوید اگر ندارید ۱۰۰میلیون بدهید!( متأسفانه یاد شیوه گدایی می افتم که می گفتند درراه خدا اگر دارید دو تومان اگرندارید یک تومان وواگرندارید پنج ریال به من عاجزکمک کنید). بدینوسیله با نامه فرهاد الفت(منوچهر)، رجوی می خواست عدم پاسخ نامه اش را پیگیری کند! چون جواب ندادن برایش سخت وتوهین آمیزبود. وازطرفی با درخواست وام، معنای نزدیکی وتمایل رابطه باحاکمیّت شوروی را برساند. چنین درخواستی هم می تواند برای پول باشد وهم ارسال سیگنال به طرف مقابل به این منظور که ما خواهان چنین عمقی از رابطه وحمایت شما هستیم!. گویی گُلی که شوروی به سینه حزب توده درتاریخ زد؛ برای ما کافی نبوده!  وباید خود نیز تجربه کنیم؟. غافل ازاینکه درچنین رابطه ایی تعادل قوا هرچه باشد، برتری ودست پیش با عنصر وقدرت بالاتر(شوروی) است. وچنین امری نیازبه تجربه اندوختن نداشت!. به همین دلیل نفس درخواست ۳۰۰ میلیون دلار، حاوی چنین پیامی به حاکمیّت شوروی است. این هدف وبخش اصلی این نامه است. به عبارتی روح نامه ،ارسال همین سیگنال است. کما اینکه دراسناد پس ازسرنگونی صدام مشخص شد که رجوی ماهانه ازصدام پول دریافت می کرد!. ودرآن شرایط نیازمند فوری چنین پولی نبود!. به عبارتی نامه رجوی به گوربا چف دیماه سال ۶۴ و دیدار عباس داوری با اطلاعات رژیم صدام اردیبهشت ۶۴سال بوده ، وحتّی پیش از این هم دیدارداشته وپول می گرفت!. نوارها ی ویدئویی وتاریخ آنها هم مشخص است کما اینکه درخلال تبادل اطلاعات توسط عباس داوری می توان به تاریخ دیدارها دست یا فت.

اگر سرسوزنی صداقت داشتیم، باید چنین نامه ها وپولهای اهدایی صدام را خودمان با مردم درمیان می گذاشتیم . آقای رجوی شما که برای چند نفر جداشده، دراتمام حجّت آبان ۹۳ ظاهر می شوید وبه عربده کشی تهدید به قتل می کنید! چرا درچنین مواردی سکوت وپنهان کاری پیشه می کنید.ولام تاکام حرفی نمی زنید؟ آیا رابطه این سکوت وپنهان کاری، باآن عربده کشی ها، مفهوم است؟!.»

نمونه ای از ساندیس خوری مریم رجوی طرف ازرادیو فردا

درحالیکه هیچ نامی ازمجاهدین ورجوی درشعارهای قیام دی ماه ۹۶ نبود وستاد تبلیغات مجاهدین تنها توانست یک عکس ویک فیلم یک دقیقه ایی ازیک کوچه خلوت وشعارمجاهدین را ارائه دهد. رادیو فردا نام مریم رجوی را باد میزند:

 

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۲۲:۰۱

حمایت چهره‌های اپوزیسیون از اعتصاب کامیون‌داران

برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه در پیام‌هایی از اعتصاب کامیون‌داران در ایران حمایت کردند. ازجمله، رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در پیامی توئیتری این اعتصاب را «نقطه عطف تازه‌ای در مبارزات مسالمت‌آمیز و حق‌طلبانه مردم ایران» توصیف کرد

مریم رجوی، از رهبران ارشد سازمان مجاهدین خلق، نیز در پیامی عموم مردم را «به حمایت و پشتیبانی» از اعتصاب‌کنندگان فراخوانده است.

Reza Pahlavi

✔@PahlaviReza

 

#اعتصاب_کامیونداران سراسر کشور، نقطه عطف تازه‌ای در مبارزات مسالمت‌آمیز و حق‌طلبانه مردم ایران است. #فرقه_تبهکار، ناکارآمدتر، شکننده‌تر و ضعیف‌تر از آن است که بتواند در مقابل یک #اعتصاب_سراسری و فراگیر دوام بیاورد. با اتحاد و همبستگی ملی، ایران‌مان را از #دشمن_خانگی پس می‌گیریم.

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P

 

 

به #رانندگان كاميون و ماشين‌های سنگين كه در بیش از ۷۰ شهر دست به اعتصاب زده اند درود می فرستم و از عموم هموطنان میخواهم به حمايت و پشتيبانی از رانندگان زحمتكش اعتصابی بپاخيزند.#اعتصاب_سراسری #ایران

 

 

سایت حقیقت مانا – ۱۶ خرداد ۹۷- سیامک نادری