به دبیر کل سازمان جهانی کار ‬

کارگروه داد (دادبان دستمزد بگیران ایران)

Mehdi Kouhestani

5. Juni 2019

با درود،

متن زیر توسط حقوق دانان ایرانی تهیه و برای سازمان جهانی کار فرستاده شده است.

خواهشمندیم این متن را در سایت خودتان قرار دهید و در پخش آن حمایت کند.

بااحترام

کارگروه داد (دادبان دستمزد بگیران ایران)

دبیرکل سازمان بین‌المللی کار، آقای گای رایدر

۱۵ خرداد ۱۳۹۸

احتراما ما حقوقدانان امضاء کننده این نامه، خواهانآزادی فوری کارگران و اعضای تشکلهای مستقل کارگریو فعالین حقوق کارگران در ایران هستیم. ما معتقدیم کهبازداشت آنها بوسیله حکومت ایران، ناقض قوانینداخلی ایران و قوانین بین المللی است که ایران به آنپیوسته است.

نظر به اینکه اصل(۳۵) قانون اساسی ایران مقرر داشته است: « در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برایخود وکیل تعیین نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل رانداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهمآید.».؛

نظر به اینکه به موجب مواد ۱۰ (بند ۱) و ۱۱ (بند ۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر«هر انسانی سزاوار و محقبه دسترسی کامل و برابر در دادرسی آشکار و شفافتوسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است.؛

نظر به اینکه به موجب ماده (۱۴) میثاق بین‌المللی حقوقمدنی و سیاسی تضمین حق دفاع متهمین از وظایفدولت است و مفاد این قانون از تاریخ تصویب آن در ایران(۱۷ اردیبهشت۱۳۵۴) لازم الاجرا است.؛

نظر به اینکه به استناد بند (۳) از ماده واحده احترام بهآزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی مصوب(۱۵،۲،۱۳۸۳):« محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاعمتهمان و مشتکی عنهم را رعایت نموده و فرصت استفادهاز وکیل و کارشناس را فراهم آورند.».؛

نظر به اینکه در قوانین گوناگون جمهوری اسلامی ایرانتصریح شده است که« دادگاه بدون حضور وکیلِ متهمتشکیل نمی شود…» و باید « حق دسترسی به وکیل وسایر حقوق دفاعی تضمین و به مورد اجرا گذارده شود.  در غیر این صورت سلب این حقوق موجب  بیاعتباری…» رسیدگی است.

حقیقت مانا