بهرام مشيرى ـ امام حسين « در بهشت با حوريان و غلمان » ـ ايران

حقیقت مانا