اززندان ، شکنجه واعدام های خمینی تازندان وشکنجه و کشتن وسربه نیست کردن های رجوی – سیامک نادری سایت حقیقت مانا

اززندان ، شکنجه واعدام های خمینی تازندان وشکنجه و کشتن وسربه نیست کردن های رجوی – سیامک نادری سایت حقیقت مانا

این ویدئو درتابستان سال۹۴درآلبانی(تیرانا) ضبط شده است.

سایت «حقیقت مانا» از۳سال پیش، پس ازجدا شدنم ازسازمان، آماده شده بود. امّا بدلیل عدم خروج ازآلبانی آغازبکار نکرده بود، اینک درآلمان هستم.

این ویدئو نه پایان!، بل آغازیست بر«حقیقت مانا».

 

” گاه آنقدر خشمگینم که …..”                ۱۳۹۲/۳/۲۶  سیامک نادری – لیبری

 

گاهِ خشمگینی

آنقدر خشمگینم

که احساس می کنم

از تیغه شمشیری که در دستانم به پرواز در آمده

” بٌرنده ترم “!

و تیغۀ شمشیر

پا پس می کشد

از خشم سترگ من

لینک ویدئو بر روی یوتیوپ: https://youtu.be/Fy60kD0ClfM