۸۰ میلیون گروگان در زنجیر-يك فرد “سايكوپات و روانپريش”!

seyamaknaderi ژانویه 13, 2021 دیدگاه‌ها برای ۸۰ میلیون گروگان در زنجیر-يك فرد “سايكوپات و روانپريش”! بسته هستند
۸۰ میلیون گروگان در زنجیر-يك فرد “سايكوپات و روانپريش”!
به قلم: نیره انصاری
حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر
بیش از چهاردهه است، بسیاری کوشیده‌اند تا مدل حاکمیت جمهوری اسلامی را توصیف و طبقه‌بندی کنند. شبه‌دموکراسی، دموکراسی نیم‌بند، دموکراسی نمایشی، نظام هیبریدی یا اقتدارگرا و شبه‌توتالیتر. گرچه طی این سالیان،تنها فرودهایی سپری شده که همانها نیز در هر مقطع شاید یکی از این تعابیر می‌توانسته برای خود توجیهات و شواهدی[…] ارائه کند، امروز اما، دوران پسا 98 است و حکایت ایران پس از 98 و این کشتار و… ثبت نامشروعیت نظام فقاهتی که محصول انتخابات بوده شکل دیگری را حادث نموده است.
آنانکه پیام رخدادهای 98 را در نیافتند، اگر نگوییم خود را به خواب زده‌اند، در چنان خواب جهلی فرو خفته‌اند که امیدی به بیداری‌شان نیست. «وجدان عمومی» اما بی‌شک گذار از نظام شیطانی را دریافته است. ایران پس از آبان ماه با فریادهای «ندارم» و پاسخ‌های رگبار و گلوله که «به پا هم زدیم»، ایران پس از آن پرواز که گویی نه از زمین فرودگاه که از قلب تک‌تک ما به هوا برخاست و به آتش و خون فرود آمد و جگرهای سوخته مادران ایران زمین را خاکستر نمود. ایران امروز، هیچ یک از آن تعابیر [فریبنده!] نیست. ایران ما، امروز تنها یک ایران اشغال شده توسط نیروهای غیرایرانی و خارجی است، با80 میلیون گروگان در زنجیر.
گویند دموکراسی، تنها نظامی نیست که کسی را با مسالمت به اریکه قدرت برساند؛ برجسته ‌تر این که بتواند ارباب قدرتی را با مسالمت به زیر بکشد. اینکه حتا شیشه‌ای هم از ساختمان کنگره آمریکا شکسته شود، دقیقا خدشه‌ای بر سیمای دموکراسی است، زیرا که ارباب قدرت باید بی‌هیچ مقاومتی تخت و تاج را رها کند. نظام «مقدس!» جمهوری اسلامی اما، همان حکایت عبیدزاکانی است که نه ورودش بدون‌خشونت است و نه خروج‌اش! با خون‌ریزی بالا رفته و اکنون مصر است بگوید پایین آمدن‌اش به خون‌ریزی بسیار بیشتری می‌انجامد؛ شاید بتواند از این «دیالکتیک وحشت»، به عنوان آخرین حربه برای بقای‌ش استفاده کند.
داروهایشان را ممنوع کنید. واکسن‌هایشان را رد يا خريد واكسن را بايكوت و روغن بنفشه … را درمان نکبت، تا این درس عبرت تا همیشه بر پیشانی تاریخ نسل‌ها و دیگرهزاره‌ها حک شود که افسار حکومت به چاه ویلی پرتاب شد که ….
بدین سان، موشک پس موشک به سمت‌مان روانه کنید و در خیابان گاز موتورهایتان و عربده اراذل را بلندتر و قطار قطار مزدور اجیر کنید که بزنگاه سختی در پیش خواهید داشت. گروگان‌ها حتا اگر زنجیرها را پاره نکنند، از همان زنجیرها هم می‌توانند سلاح انتقامی بسازند و این پایانی شوم، اما محتوم است برای ننگین‌ترین گروگان‌گیری تاریخ. ماشین توجیه و تداوم استبداد، در واپسین گام خود «بازهم» ناگزیر به دیالکتیک وحشت و کشتار دست یازیده است.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر
10،1،2021
21،10،1399
حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.