یکبار دیگر، یازده سپتامبر September 11 . همنشین بهار

seyamaknaderi سپتامبر 11, 2018 0
اگرچه تئوری توطئه(تو مو می‌بینی و من پیچش مو)، ریشه در واقعیت‌های تلخ زندگی مردمی دارد که همواره با دوز و کلک ستمگران روبرو بوده‌اند، اما…اما از آنجا که جهان از بدو پیدایش تابع تغییرات و کنش و واکنش‌های استوار بر قوانین علمی و دقیق بوده و لحظه‌ای نمی‌توان بقای آن‌را در نبود این قوانین تصّور نمود، به تئوری توطئه باور ندارم. البته، ارائه اسنادی که گزارشات رسمی را به چالش می‌کشد، ربطی به تئوری توطئه که با توسّل به آن پرسش‌ها را لوث می‌کنند، ندارد….
یکبار دیگر، یازده سپتامبر
September 11 
A Look Back at 9/11 
مقاله
ویدئو
فایل صوتی

سایت حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »