کرد کشی آشکار، زم بازی ،سوریه و بازندگان ترک ها، اعراب و ترامپ وبرندگان پوتین و خامنه ای

seyamaknaderi اکتبر 22, 2019 0
کرد کشی آشکار، زم بازی ،سوریه و بازندگان ترک ها، اعراب و ترامپ وبرندگان پوتین و خامنه ای

 

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »