چهره های دوگانه حسن داعی و رجوی در« آیینه جنایتکار حمید نوری »

سیامک نادری با صد دروغ هم، نمی توان یک حقیقت مجازین ساخت در حالیکه حسن داعی سالیان در تلاش برای مستقل نشان دادن خود از مجاهدین خلق است، و  رجوی در دستگاه تبلیغاتی و رسانه ای از ابزار و عناصر «دوگانه سوز» برای پوشش دادن خطوط سیاسی استراتژیک خود بکار می گیرد، حسن داعی حتی … ادامه خواندن چهره های دوگانه حسن داعی و رجوی در« آیینه جنایتکار حمید نوری »