همصدایی با رژیم یا مخالفت با تحریم، آمریکا و فروپاشی رژیم ، دریافت کمکهای مالی از منابع خارجی ایرج مصداقی

seyamaknaderi نوامبر 15, 2018 0

سایت حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »